Almanya, yeni Tedarik Zinciri Yasası 2023 yılının Ocak ayında hayata geçirildi. Yasi ile; küresel ekonomide insan haklarını ve çevreyi daha iyi korumak adına firmaların belirli kurallar çerçevesinde tedarik zincirlerini şekillendirmesi ve öngörülen standartlara uyumlu bir biçimde ilerlemesi hedefleniyor. 

Tedarik Zinciri Yasası kapsamında, firmalara yönelik risk yönetim sistemi ve şikayet ofisi kurulması gibi toplam 9 adet şart getirildi. 

Tedarik Zinciri Yasası 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, başlangıçta Almanya'da 3.000'den fazla çalışanı ve genel merkezi olan şirketlerin kurallara uymasını zorunlu tutacak. Bir yıl sonra 1 Ocak 2024 tarihinde itibaren ise, uygulama 1.000'den fazla çalışanı olan tüm şirketleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

TÜRK FİRMALARININ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR?

-İş Kanunu uyarınca çocuk işçi çalıştırılması koşullarına riayet edilmesi.

-Aşırı ekonomik veya cinsel sömürü ve aşağılanma yoluyla kölelik ve köleliğe benzer veya tahakküm veya baskının uygulanmaması.

-İşyeri ve iş ekipmanlarının sağlanması. 

-Kimyasal, fiziksel veya biyolojik maddelerden korunmak için önlemlerin alınması.  

-Çalışma saatleri ve dinlenme araları açısından uygun olmayan iş organizasyonu nedeniyle aşırı derecede fiziksel ve zihinsel yorgunluğu önleyici önlemlerin alınması. 

-Çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi.

-İşçilerin sendikal kurma ve üye olma haklarını kullanmalarını engellememe.  

-İşçilerin sendikal hakları kullanmalarının ayrımcılık ve haksız uygulama yaratmamasının sağlanması. 

-Grev ve toplu pazarlık haklarının kullanılmasını sağlama.

-Kişilerin etnik köken, sosyal köken, sağlık durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, siyasi görüş, din veya dünya görüşü gibi sebeplerle istihdamda eşit olmayan muamelede bulunmama. 

-Eşit değerdeki işçi için eşit  ücret verilmesi. 

-İşçilere en az yürürlükteki asgari ücretin verilerek adil(makul) ücret verilmesini sağlama.

-Toprağın tahrip edilmesini, suyun ve havanın kirlenmesini önleme, hava emisyonuna veya aşırı su tüketimine yol açmama.

-Cıvaya ilişkin Mimata Sözleşmesi'ne uygun hareket edilmesi.

-Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi'ne uygun hareket edilmesi.

-Tehlikeli atıklara ilişkin Basel Sözleşmesine uygun hareket etme.