Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 18/06/2022 tarih ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.  
Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığının çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasının esasları belirlendi.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına farklı istihdam model seçenekleri sunarak çalışma usul ve esaslarını değişti.
Hizmet alanlar ve hizmet verenler açısından çalışma hayatını kolaylaştırarak TMGD hizmetine erişimi kolaylaştırıldı.
31.12.2017 tarih ve öncesinde alınan TMGDK yetki belgelerinin süreleri 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluş yetki belgesi ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerinin yenileme ücretlerinde indirime gidildi.

RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demir- yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı var- lıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ama- cıyla bu faaliyetlerde yer alacak, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarını, bu kuruluşlarda ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorunda olan işletmeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bu- lunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşı- macılığına İlişkin Anlaşmaya (ADR), 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile onaylanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliğe (RID), 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 497 nci maddelerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmayı,
b) Atama işlemi: TMGD’nin, e-Devlet sistemi üzerinden faaliyet belgesi ile ilişkilendirilmesi işlemini,
c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
ç) Bölge müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,
d) Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr): 16/7/2015 tarihli ve

29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hak- kında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmedik- lerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

e) Elektronik belge: Bu Yönetmelik kapsamında, e-Devlet sistemi üzerinden düzenlenen yetki belgesi ve şube yetki belgesini,

f) Elektronik denetim: U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden elde edilen veriler çerçe- vesinde uzaktan yapılan denetimi,

g) Faaliyet belgesi: İşletmenin, ilgili mevzuat kapsamında iştigal ettiği faaliyet konu- larına göre almış olduğu (TMFB/TMFB-Dmr/TYUB) belgeyi,

ğ) IMDG kod: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kodu,
h) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ı) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat kapsamında

faaliyet belgesine sahip gerçek kişileri, tüzel kişilikleri veya adi ortaklıkları,
i) Koordinatör TMGD: Geçerli bir TMGD sertifikasına ve en az bir yıl tecrübeye sahip olup, TMGDK tarafından merkezde tam süreli olarak istihdam edilen ve İdareye yazılı veya

e-Devlet sistemi üzerinden bildirilen kişiyi,
j) RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası De-

miryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliği,

k) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

l) Şube: TMGDK’nin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faa- liyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,

m) Şube sorumlusu TMGD: Geçerli bir TMGD sertifikasına ve en az bir yıl tecrübeye sahip olup, TMGDK tarafından ilgili şubede tam süreli olarak istihdam edilen ve İdareye yazılı veya e-Devlet sistemi üzerinden bildirilen kişiyi,

n) Şube yetki belgesi: TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak istediği şube için şube adresi esas alınarak düzenlenen belgeyi,

o) Tehlikeli madde (tehlikeli yük): ADR/RID/IMDG Kod kapsamındaki maddeleri/yük- leri,

ö) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kap- samında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapı- labilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

p) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

r) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): TMGD hizmeti ver- mek üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi düzenlenen kuruluşu,

s) Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB): Paketli veya dökme halindeki tehlikeli yüklerin elleçlemesini yapan kıyı tesislerinin 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gaze- te’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları belgeyi,

ş) TMGD hizmeti (hizmet): TMGD’nin işletmelere vermiş olduğu danışmanlık hizme- tini,

t) TMGD hizmet sözleşmesi (hizmet sözleşmesi): İşletmenin, her bir faaliyet belgesi çerçevesinde almak istediği TMGD hizmeti için ilgili taraf ile yapılan sözleşmeyi,

u) TMGD hizmet süresi (hizmet süresi): İşletmenin, her bir faaliyet belgesi çerçevesinde aylık olarak almak istediği TMGD hizmeti için hizmet sözleşmesinde saat olarak belirlenen süreyi,

ü) TMGD hizmet süresi toplamı: TMGD’nin bir ay içerisinde işletmelere vermiş olduğu TMGD hizmet sürelerinin toplamını,

v) TMGDK yetkilisi: TMGDK’nin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkililer tara- fından TMGDK adına bu Yönetmelik kapsamında kalan iş ve işlemleri yapmak üzere yetkili kılındığı İdareye yazılı olarak bildirilen koordinatör TMGD/şube sorumlusu TMGD’yi,

y) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlığın yazılım sistemini,

z) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak tüzel kişilerin TMGDK olarak yetkilendirilmesi için merkez adresi esas alınarak düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için ADR/RID/IMGD ve ulusal mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı, Hizmetin Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar ile Faaliyet Belgesine Atama ve Atamaların Sonlanması ve Diğer Hükümler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının istihdamı

MADDE 5- (1) TMGD hizmeti, TMGDK veya işletme bünyesinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre tam veya kısmi süreli olarak istihdam edilen ve 31/5/2006 ta- rihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı meslek kodu (2263.06) ile bildirimde bulunulan ve geçerli bir TMGD sertifikasına sahip kişiler tarafından verilir.

(2) İşletme veya TMGDK bünyesinde istihdam edilecek TMGD’nin, e-Devlet sistemi üzerinden Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu işlem taraflar arasında yapılan iş sözleşme- sinde belirtilen hususlara bağlı olarak e-Devlet sistemi üzerinden TMGD’nin talebi ve ilgili tarafın onayı ile gerçekleşir. Bu fıkra kapsamında yapılacak istihdama ilişkin bildirimlerde;

a) TMGD’nin istihdam şeklinin (Kısmi/tam süreli),

b) Kısmi süreli olarak istihdam edilenler için iş sözleşmesinde belirlenmiş olan bir ay- daki toplam çalışma süresinin,

belirtilmesi zorunludur.

(3) TMGDK olarak yetkilendirilen tüzel kişiliklerde; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ortaklarından TMGD sertifikası olan ve TMGD hizmeti verecek olanlarda, birinci fıkrada belirtilen şart aranmaz. Bu fıkra kapsamında TMGD hizmeti vereceklerin önceden İda- reye bildirilmesi zorunludur.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları kendi çalışanları arasından, uygun TMGD sertifikasına sahip olanları TMGD olarak görevlendirebilir. Bu TMGD’ler için birinci fıkrada belirtilen şart aranmaz.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında TMGD hizmeti verecek olan TMGD’lerin, istihdam şekli tam süreli istihdam kapsamında bildirilir.

(6) İkinci fıkra kapsamında daha önceden istihdam şekli bildirilen TMGD’nin istihdam şekli ile ilgili yapılacak değişikliklerde, TMGD üzerinde mevcut olan atamalar sonlanır.

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak istihdam bildirim işlemini, e-Devlet sistemine giriş yapılan tarihten itibaren üç gün içerisinde ilgili tarafın onaylaması zorunludur. Onaylan- mayan istihdam bildirim işlemi, üçüncü günün sonunda sistem üzerinden sonlandırılır.

(8) Taraflar arasında yapılan iş sözleşmelerinin bir nüshasının sözleşme geçerlilik sü- resince taraflarca saklanması ve istenilmesi halinde İdareye ibrazı zorunludur.

(9) e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak iş ve işlemlerde TMGD’ye ait bilgilerin ek- siksiz olarak bildirilmesi zorunludur.

TMGD hizmetinin verilmesinde uyulacak usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bir TMGD’nin, her bir faaliyet belgesi ile ilgili vereceği TMGD hiz- metinin süresi bir ayda on sekiz saatten az olamaz.

(2) Bir TMGD’nin, bir ayda vereceği TMGD hizmetinin toplam süresi, 4857 sayılı Ka- nunda belirtilen çalışma sürelerini geçemez.

(3) İşletme, her bir faaliyet belgesi için bünyesinde istihdam ettiği TMGD ile veya TMGDK ile TMGD hizmet sözleşmesi yapmak zorundadır.

(4) Kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD’nin bir aydaki toplam hizmet süresi, iş sözleşmesinde belirtilen süreden fazla olamaz.

(5) Bir TMGD’nin atanabileceği faaliyet belgesi sayısının belirlenmesinde, Bakanlığa bildirilen istihdam şekli ve TMGD hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu fıkra kapsamın- da;

a) İşletme bünyesinde tam süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, istihdam edildiği işletmenin aynı vergi numarası altında düzenlenmiş en fazla on faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK veya işletme bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

b) İşletme/işletmeler bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, top- lamda dört faaliyet belgesini geçmemek üzere aynı işletmenin veya farklı işletmelerin faaliyet belgelerine atanabilir. Bu bent kapsamında en fazla iki faaliyet belgesine ataması yapılmış TMGD, aynı zamanda kısmi süreli olarak istihdam edildiği TMGDK bünyesinde (d) bendi kapsamında en fazla altı faaliyet belgesine atanabilir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD hizmeti vermek üzere görevlendirilen TMGD, görevlendirildiği kamu kurum ve kuruluşunun en fazla on faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK bünyesinde TMGD hizmeti ve- remez.

ç) TMGDK bünyesinde tam süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, en fazla on faa- liyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK veya işletme bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

d) TMGDK bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, en fazla altı faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

e) (d) bendi kapsamında hizmet veren bir TMGD, aynı zamanda bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edildiği bir işletmenin iki, farklı iki işletmenin ise birer faaliyet belgesine ata- nabilir.

(6) TMGDK tarafından bildirilen koordinatör TMGD, sadece TMGDK’nin merkezinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde, şube sorumlusu TMGD ise sadece TMGDK’nin şubesinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde yer alan işletme- lerin faaliyet belge/belgelerine atanabilir.

(7) Aynı adreste TMFB-Dmr ve TMFB’si bulunan bir işletmenin her iki faaliyet belge- sine de ADR/RID sertifikalı bir TMGD’nin atanması durumunda, TMGD’nin bir atama hakkı kullanılmış sayılır.

TMGD’nin faaliyet belgesine atanması ve atamaların sonlanması

MADDE 7- (1) İşletmenin her bir faaliyet belgesine yapılacak TMGD atamasının, e-Devlet sistemi üzerinden yapılması zorunludur. Bu işlem; işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD için işletme yetkilisinin, TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD için ise TMGDK’nin talebi ve işletme yetkilisinin onayı ile yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemlerde, e-Devlet sistemi üzerinden ilgili faa- liyet belgesinin seçilmesi, hizmet sözleşmesinde belirtilen TMGD hizmet süresinin ve uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’ye ait bilgilerin girilmesi zorunludur.

(3) TMGD atama talebinin, e-Devlet sistemine giriş yapılan tarihten itibaren on beş gün içerisinde işletme yetkilisi tarafından onaylanması zorunludur.

(4) İşletme yetkilisi tarafından onaylanmayan TMGD atama talebine ilişkin işlem, on beşinci günün sonunda sistem üzerinden sonlandırılır. TMGD atama talebinin işletme yetkili- since onaylanmaması halinde işletme, TMGD hizmeti almış sayılmaz.

(5) Faaliyet belgesine yapılmış TMGD atamasının iptal işlemi, TMGDK veya işletme tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.

(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında bildirilen istihdamın taraflardan birisince e-Devlet sistemi üzerinden feshedilmesi durumunda, yapılmış olan TMGD atamaları sonlanır. (7) TMGD’nin, Bakanlıktan almış olduğu TMGD sertifikasının geçerlilik tarihinin son bulması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda TMGD’nin yapılmış olan atamaları,

Bakanlık tarafından resen iptal edilir.
(8) Ataması iptal edilen TMGD, atama iptalinden dolayı boşalan yeniden atanma hak-

kını, iptalin yapıldığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren kullanabilir. TMGD atama- sının yapılmasından itibaren 24 saat içinde yapılan atama iptalleri için bu hüküm uygulanmaz.

TMGD ile ilgili diğer hükümler

MADDE 8- (1) TMGD, TMGD hizmetini verdiği işletmelerde, ADR/RID 1.8.3’te ve tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşınması ile ilgili mevzuat kapsa- mında belirtilen görevleri yerine getirir.

(2) TMGD, görevlerini yerine getirirken bağımsızdır ve işletme veya TMGDK tarafın- dan bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(3) TMGD tarafından, hizmet verilen işletmeye e-Devlet sistemi üzerinden raporlanan tespit ve tavsiyeler işletmeye tebliğ edilmiş sayılır.

(4) TMGD’nin, ADR/RID 1.8.3’te ve tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve de- nizyoluyla taşınması ile ilgili mevzuat kapsamında kalan görev ve yükümlülüklerine/sorum- luluklarına ilişkin, hatalı veya eksik olarak yaptığı ya da yerine getirmediği tüm işlemler hak- kında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamına giren konularda taraflar arasında yaşanacak anlaşmazlıklarda ilgili kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunulur.

(6) TMGD’ye kullandırılacak yıllık ücretli izinlerde 4857 sayılı Kanun ve ilgili mev- zuatında belirtilen hususlar ve süreler geçerlidir.

(7) IMGD Kod kapsamında TMGD sertifikasına sahip TMGD’lere ilişkin ilave görev ve yükümlülükler, denetimler, yaptırımlar, istihdam şekli, hizmet süreleri ve benzeri hususlarda, Bakanlığın yetkisi saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına İlişkin Genel Hükümler, Yetki Belgesi Alma ve Yenilemenin Genel Şartları, Gerekli Belgeler, Düzenleme, Şube Yetki Belgesi Alma, Yenileme İşlemleri ve Ücret

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarına ilişkin genel hükümler

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, TMGDK olarak TMGD hizmeti vermek isteyen tüzel kişiliklerin, Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında gerekli şartları sağlayan tüzel kişiliği, merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırına giren illerde, TMGD hizmeti vermek üzere TMGDK olarak yetkilendirir.

(3) TMGDK, yetkilendirildiği merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sı- nırları dışında kalan işletmelere şube yetki belgesi alarak TMGD hizmeti verebilir.

(4) Bakanlık, kamu hizmeti ve güvenliğini dikkate alarak yetkilendirilecek TMGDK ve açılacak şube sayısına sınırlama getirebilir.

(5) TMGDK, merkez veya şube adresinin bulunduğu binanın uygun bir yerinde olacak şekilde EK-2’de yer alan bilgileri içeren tabela kullanabilir.

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuru- luşlar, çevre danışmanlık firmaları, özel güvenlik kuruluşları, eğitim kuruluşları, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar ile gerçek kişiler, TMGDK olarak yetkilendirilmez.

Yetki belgesi alma veya yenilemenin genel şartları
MADDE 10-
(1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen tüzel kişiliğin;
a) Faal vergi mükellefi olması,
b) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş ol-

ması,
c) En az 100.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması,
ç) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde belirtilen amaç ve konuları arasında tehlikeli

madde güvenlik danışmanlığı kapsamında yer alan hizmetleri verebileceğine dair ibarenin bu- lunması,

d) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerinin yürütüldüğü Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adre- sinin bulunması,

e) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre verilmiş, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinin bulunması,

f) 5 inci maddenin birinci veya üçüncü fıkrası kapsamında, merkezinde birisi tam süreli koordinatör TMGD olmak üzere en az üç TMGD’yi istihdam etmesi,

g) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan merkez adresinin, yetkilendirilmek is- tenilen bölge müdürlüğü sınırları dâhilinde geçerli bir adres olması,

ğ) Anonim şirket olması durumunda; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ile temsile yetkili yöneticilerin, diğer türlerinde ise temsile yetkili yöneticilerin; kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması,

h) 15 inci maddede belirtilen yetki belgesi veya yenileme ücretinin ödenmiş olması, ı) EK-1’de yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmuş olması,
şarttır.
Yetki belgesi başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 11- (1) 10 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan ve yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiliğin temsile yetkili kişi/kişileri tarafından İdareye yapılacak başvurularda; yetkilendirilmek istenilen bölge müdürlüğü isminin belirtildiği başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunun, b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin,

c) Son altı ay içerisinde alınmış ticaret/sanayi odası faaliyet belgesinin,

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istihdam edilen TMGD’lere ait SGK bildirim belgelerinin,

d) Şirketi temsile yetkili olduklarını gösteren sicil tasdiknamesinin,
ibraz edilmesi zorunludur.
(2) Elektronik ortamda erişim imkânı bulunan belgeler, İdare tarafından fiziki olarak

istenmeyebilir.
(3) Elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması

hâlinde İdare, bu belgelerin asıllarını isteyebilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, e-Devlet sistemi alt yapısı ta-

mamlanıncaya kadar İdareye yapılır.

Yetki belgesi düzenlenmesi ve süresi

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağladığı belirlenen ve başvurusu uygun bulunan tüzel kişilik için düzenlenecek yetki belgesi, 15 inci maddede belirtilen ücretin ödendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile sınırlı elektronik belge olarak düzenlenir ve e-Devlet sistemi üzerinden TMGDK yetkilisinin erişimine sunulur.

(2) Yetki belgesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan merkez adresi esas alı- narak düzenlenir.

TMGDK şube yetki belgesi işlemleri

MADDE 13- (1) Şube yetki belgesi alma başvurusu yapacakların, geçerli bir TMGDK yetki belgesine sahip olması zorunludur.

(2) TMGDK, yetkilendirildiği merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sı- nırları dışında kalan işletmelere, TMGD hizmeti verebilmek için şube adresinin bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı dâhilinde şube yetki belgesi almak zorundadır.

(3) 5 inci maddenin birinci veya üçüncü fıkrası kapsamında, her şubede en az bir şube sorumlusu TMGD’nin tam süreli olarak istihdam edilmesi zorunludur.

(4) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan şube adresinin, yetkilendirilmek iste- nilen bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde geçerli bir adres olması zorunludur.

(5) İdareden, şube yetki belgesi alma talebinde bulunan TMGDK’nin, temsile yetkili kişi/kişilerin başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunu,
b) Şube adresinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni,
c) Şubeye ait son altı ay içerisinde alınmış ticaret/sanayi odası faaliyet belgesini,
ç) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında istihdam edilen TMGD’lere ait SGK bil-

dirim belgelerini,
ibraz etmesi zorunludur.

(6) Bu maddede belirtilen şartları sağlayan ve talebi uygun görülen TMGDK’nin şube yetki belgesi, 15 inci maddede belirtilen şube yetki belgesi ücretinin ödendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile sınırlı elektronik belge olarak düzenlenir ve e-Devlet sistemi üzerinden TMGDK yetkilisinin erişimine sunulur.

(7) Şubenin yapacağı tüm iş ve işlemlerden, TMGDK doğrudan sorumludur.

(8) Şube yetki belgesi, şube adresinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan adres esas alınarak düzenlenir.

Yetki belgesi ve şube yetki belgesi yenileme işlemleri
MADDE 14-
(1) Yetki belgesi veya şube yetki belgesi yenileme başvurularında;
a) Yetki belgesi yenilemelerinde, 11 inci maddede istenen belgeler ile İdareye başvurulması zorunludur.

b) Şube yetki belgesi yenilemelerinde, her bir şube için 13 üncü maddede istenen bel- geler ile İdareye başvurulması zorunludur.

c) Yetki belgesi veya şube yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden itibaren İdareye yazılı olarak müracaat edilebilir. Yenileme işlemi, başvuruda bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yapılır. Başvuruda bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin, ilgili yetki belgesi bitiş tarihinden önce ve ödeme tarihinde geçerli olan yenileme bedeli üzerinden ödenmesi şarttır. Bu bentte belirlenen doksan günlük süre içerisinde yenilenen ilgili yetki belgesinin geçerlilik süresine, bir önceki belgenin geçerlilik tarihine kadar kalan süresi ilave edilir.

ç) Yetki belgesi veya şube yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten iti- baren otuz gün içerisinde İdareye yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; ilgili yetki belgesi, başvuruda bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yeni- lenir. Yenileme ücretinin, otuz günlük süre içerisinde ve belirtilen ödeme tarihinde geçerli olan yenileme bedeli üzerinden ödenmesi zorunludur.

d) Yetki belgesinin üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlar sağlanmadan yenileme işlemleri yapılamaz.

e) TMGDK, (ç) bendinde yer alan süre içerisinde işletmelere yeni TMGD ataması ya- pamaz.

f) (ç) bendinde belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen veya müracaat ettiği halde yenileme şartlarını yerine getirmeyen TMGDK, ilgili yetki belgesi yenileme hakkını kaybe- der.

Yetki belgesi, şube yetki belgesi ve yenileme ücreti
MADDE 15-
(1) Yetki belgesi ücreti 129.000 Türk Lirası’dır.
(2) Şube yetki belgesi ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %20’sidir.
(3) Yetki belgesi yenileme ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %15’idir.
(4) Şube yetki belgesi yenileme ücreti, güncel şube yetki belgesi ücretinin %15’idir. (5) Bu Yönetmelik kapsamında oluşacak ücretler, TMGDK’nin başvuru formunda be-

lirttiği yetkili kişinin cep telefonuna gönderilen kısa mesajda yer alan ödeme numarası ile ilgili bankaya ödenir. Ücretlerin, ilgili bankaya ödeme numarası ile ödenmemesi halinde işlemler gerçekleştirilmez.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında ödenmiş olan ücretler, Bakanlığın kendi eylem ve iş- lemlerinden doğan zararlar hariç olmak üzere iade edilmez ve geri ödenmez.

(7) Bu maddede belirtilen ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Bölünme, Birleşme ve Tür Değişikliği ile Genel Yasaklar

Yükümlülükler

MADDE 16- (1) Faaliyeti boyunca 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini veya 13 üncü maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden TMGDK, kaybedilen şartı/şartları, kaybettiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yeniden sağlamak zorundadır. Bu süre sonunda ihlale konu olan şartı/şartları sağlamayan TMGDK’ye, kaybedilen şart/şartların her biri için 40 uyarma verilir ve verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren, ihlalin gide- rilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda ihlalin devam ettiğinin tespiti halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve ikinci on beş günlük süre verilir. Bu işlemler sonucunda ihlale konu olan şartı/şartları verilen süreler dâhilinde sağlamayan TMGDK’ye, 18 inci maddenin on birinci fıkrasına göre işlem tesis edilir.

(2) TMGDK, yetki belgesi ve şube yetki belgesi alma veya yenileme başvuruları sıra- sında sunduğu bilgi ve belgelerde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri (adres, nevi, un- van, yetkili, birleşme, bölünme, şube terkin, KEP, UETS ve benzeri), değişiklik tarihinden iti- baren otuz gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlüdür. Ancak, adres bilgilerinde yapılan numarataj çalışmaları ile unvan ve adres bilgilerinde yapılan düzeltme işlemleri bildirim süresi aranmaksızın gerçekleştirilir. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(3) TMGDK yetkili/yetkililerine ilişkin değişiklikler İdareye bildirilinceye kadar, de- ğişiklik öncesi İdareye bildirilmiş olan TMGDK’nin yetkili/yetkililerinin taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.

(4) TMGDK, faaliyetleriyle ilgili Bakanlıkça yayımlanan her türlü düzenleyici işlemlere uymakla yükümlüdür. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(5) TMGDK, işletmenin ilgili faaliyet belgesine ataması yapılmış olan TMGD’nin ye- rine, işletmenin ilgili faaliyet belgesine ataması yapılmamış başka bir TMGD’ye hizmet ver- diremez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(6) TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD’nin, ücretsiz izinde veya aynı ay içe- risinde yirmi günün üzerinde raporlu olduğu durumlarda, bu TMGD’nin hizmet vermekte ol- duğu işletmelere ait ilgili faaliyet belgelerine, atama hakkı dolmamış ikinci bir TMGD atama- sının yapılması zorunludur. Bu fıkraya uymadığı tespit edilen TMGDK’ye 40 uyarma verilir ve verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren, ihlalin giderilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda ihlalin devam ettiğinin tespiti halinde, uyarmaya konu olan TMGD’nin hizmet vermiş olduğu ilgili faaliyet belgelerine yapılmış olan atamaları Bakanlık tarafından resen iptal edilir.

(7) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde TMGD hizmeti veren ancak pay deği- şikliği sonucunda ortaklığı kalmayan veya anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği sona eren TMGD’nin, TMGD hizmetini sürdürebilmesi için söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde durumunu 5 inci mad- denin birinci fıkrası kapsamında belirtilen şarta uygun hale getirmesi ve İdareye bildirmesi zo- runludur. Bu fıkraya uyulmaması halinde ilgili TMGD’nin faaliyet belgelerine yapılmış olan atama/atamaları, Bakanlık tarafından resen iptal edilir ve TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(8) TMGDK, ilgili mevzuatında ve bu Yönetmelikte tanımlanan sorumlukları dâhilinde; başta eğitim ve ziyaret kayıtları, rapor, sözleşme, tutanak ve benzeri olmak üzere tüm bilgi ve belgeleri fiziki ve/veya dijital ortamda beş yıl süre ile muhafaza etmek ve bu kayıtları, istenmesi halinde İdareye ve/veya yetkili denetim personeline ibraz etmek zorundadır. Bu fıkraya uyma- yan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

Bölünme, birleşme, tür değişikliği ve TMGDK ile ilgili genel yasaklar

MADDE 17- (1) Yetki belgesi ve şube yetki belgesi, belgenin düzenlendiği tüzel kişilik dışındakiler tarafından kullanılamaz, satılamaz ve devredilemez. Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri devir olarak kabul edilmez ve bu durumlarda aşağıdaki ku- rallar uygulanır:

a) Yetki belgesi olan bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka- nununa uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi, yeni or- taya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvafakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, şube yetki belgesinin olması halinde, her bir şube yetki belgesi için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. Yetki bel- gesinin veya şube yetki belgesinin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur. Bakanlık bu bent hükümlerine ilişkin düzenleme yapabilir.

b) Yetki belgesi olan veya yetki belgesi olmayan bir tüzel kişiliğin, 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi ve ayrıca varsa şube yetki belgesi/belgeleri yeniden düzenlenir. Yetki belgesinin veya şube yetki belgesinin/belgelerinin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler ile başvu- rulması zorunludur. Bakanlık bu bent hükümlerine ilişkin düzenleme yapabilir.

c) Yetki belgesi olan bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi halinde; yetki belgesi ve varsa şube yetki belgesi/belgeleri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

ç) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanması neticesinde, bir tüzel kişilik adına aynı türden birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde, söz konusu tüzel kişiliğe seçmiş olduğu yetki belgesi düzenlenir.

d) Bu fıkraya göre yapılan/yapılacak işlemlere ilişkin olarak ilgili yetki belgesi/şube yetki belgesi/belgeleri düzenlenebilmesi için tüm uyarmaların kaldırılmış olması, bu Yönet- melikle belirlenmiş tüm şartların sağlanmış olması ve TMGDK faaliyetinin, bu Yönetmeliğe göre durdurulmamış veya iptal edilmemiş olması şarttır.

e) Bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetki belgeleri veya şube yetki belgeleri için ücret alınmaz.

(2) TMGDK’nin merkez veya şube olarak yetkilendirildiği adreste, farklı bir gerçek veya tüzel kişilik ticari faaliyet yürütemez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma veri- lir.

(3) TMGDK, merkez ve şube olarak yetkilendirildiği ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı dışında kalan işletmelere TMGD hizmeti veremez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(4) TMGDK, merkez veya şube olarak yetkilendirildiği ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı dışında kalan illere adres değişikliği yapmak suretiyle merkez veya şubelerini taşıyamaz. (5) TMGDK, yetkilendirilmesi sonrasında İdareye sunmuş olduğu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan amaç ve konuları kapsamına iş sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı hiz- meti ve çevre danışmanlığı hizmeti ile özel güvenlik ve eğitim kuruluşu konularını ekletemez.

Bu fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen TMGDK’ye 100 uyarma verilir.
(6) TMGDK Bakanlık logosunu; hiçbir yazılı, basılı, görsel belge, ortam, kıyafet veya

araçta kullanamaz. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.
(7) TMGDK; tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda ve her-

hangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde be- lirtilen isim ve unvanı veya bu unvanların kısaltılmış hali ya da varsa tescilli marka isimleri haricinde başka bir unvan ve isim kullanamaz. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(8) TMGDK, diğer TMGDK’ler ile ortaklık veya konsorsiyum kuramaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesi İptali, Şube Yetki Belgesi İptali, Geçici Faaliyet Durdurma, Diğer İşlemler

Yetki belgesi ve şube yetki belgesinin iptali ile geçici faaliyet durdurma işlemi

MADDE 18- (1) Herhangi bir nedenle yetki belgesinin iptalini isteyen ve işletmelere TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin yetki belgesi, İdarece iptal edilir.

(2) Herhangi bir nedenle şube yetki belgesinin iptalini isteyen ve işletmelere şube kap- samında TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin şube yetki belgesi, İdarece iptal edilir.

(3) Merkez veya şubesi için yetki belgesi almak üzere İdareye ibraz ettiği belgelerin herhangi birinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen TMGDK’nin yetki belgesi veya şube yetki belgesi, İdarece iptal edilir ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(4) 17 nci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde verilen uyarmayla ilgili ihlale ilişkin uyumsuzluğu, uyarmanın bildirildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde düzeltmeyen TMGDK’nin yetki belgesi iptal edilir.

(5) 17 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden TMGDK’lerin yetki belge- leri, İdarece iptal edilir.

(6) Bu madde hükümleri çerçevesinde yetki belgesi iptal edilen TMGDK’nin, şube yetki belgeleri de iptal edilir.

(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen iptal işlemi, iptal işleminin yapıldığı tarihte; diğer iptal işlemleri ise TMGDK’ye bildirim yapıldığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

(8) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yetki belgesi iptal edilen tüzel kişiler, aynı unvan altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yetki belgesi alamazlar.

(9) Belirli veya belirsiz süreyle faaliyetlerini durduran ve işletmelere TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin talebi halinde, yetki belgesinin veya şube yetki belgesinin bu Yönet- melik kapsamındaki faaliyetleri talepte bulunduğu belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar ge- çici olarak durdurulur.

(10) Yetki belgesi geçerlilik süresi içerisinde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin bi- rinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan gerçek kişilerin aynı bentte yer alan suçlardan hüküm giymesi durumunda; bu kişiler hakkında, yapılacak bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde, gerekli işlemleri yapmayan TMGDK’nin, yetki belgesinin Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(11) 16 ncı maddenin birinci fıkrası çerçevesinde uyarma verilen ve uyarmaya konu olan ihlallere ilişkin uyumsuzluğu düzeltmeyen TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur. Ancak bahse konu uyarmaların, 13 üncü maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrası çerçevesinde verilmesi ve uyarmaya konu olan bu ihlallere ilişkin uyumsuzluğun düzeltilmediği durumda, TMGDK’nin sadece ilgili şube yetki belgesinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti şube yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(12) 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde uyarma verilen TMGDK, uyarmanın bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde uyarmaya konu olan ihlale ilişkin uyumsuzluğu gidermediği durumda, ilgili yetki belgesinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti, ilgili yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(13) Kaldırılmamış olan uyarmalarının toplam sayısı 400 adede ulaşan ve son verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde uyarmaların tamamını kaldırmayan TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna ka- dar geçici olarak durdurulur.

(14) TMGDK’nin, yetki belgesine geçici faaliyet durdurma işlemi uygulanması duru- munda şube yetki belgelerinin de faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

(15) Dokuzuncu ve onuncu fıkralarda belirtilen geçici faaliyet durdurma işlemi işlemin yapıldığı tarihte; on birinci, on ikinci ve on üçüncü fıkralarda belirtilen geçici faaliyet durdurma işlemi ise TMGDK’ye bildirim yapıldığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

(16) Bu madde hükümlerine göre geçici faaliyet durdurma işlemi uygulanan TMGDK’nin, yapılan ihlal/ihlallere ilişkin uyumsuzlukları düzeltmesi ve yetki belgesinde bu- lunan uyarmaların tamamını kaldırmasına müteakip İdareye başvurması halinde geçici faaliyet durdurma işlemi kaldırılır.

(17) Yetki belgesi veya şube yetki belgesi iptal edilen ya da bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti geçici olarak durdurulan TMGDK’nin, hizmet vermekte olduğu işletmelerin ilgili faa- liyet belgelerine yapılmış olan TMGD atamaları Bakanlık tarafından resen iptal edilir.

(18) Yetki belgesi iptal edilen veya geçersiz duruma gelen TMGDK’nın yeni yetki bel- gesi verilmesi talebi, iptal edilen veya geçersiz duruma gelen yetki belgesi üzerindeki tüm uyarmalar kaldırıldıktan sonra İdarece değerlendirilir.

Yetki belgesi ve şube yetki belgesi ile ilgili diğer işlemler

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlıkça U-Net Otomasyon Sistemin- de tanımlanmış tüm iş ve işlemler (belge düzenleme, belgelerin iptali, vb.) elektronik ortamda yapılır.

(2) TMGD hizmeti alanlar ve verenler ile ilgili sosyal hayatı etkileyebilen büyüklükte salgın, olağanüstü hâl, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarda; Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında öngörülen geçici durdurma ve iptal ile yetki belgesi ya da şube yetki belgesi al- manın özel/genel şartlarına veya bu Yönetmelikte belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, artırıl- masına veya durdurulmasına ve TMGD çalışma usul ve esaslarına ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim Yetkisinin Kullanımı, Uyarma, Tutanakların Düzenlenmesi, Bildirim, Bilgi Paylaşımı

Denetim yetkisi ve kullanımı

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, Bakanlığın denetimine tabi olup; denetimler, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetki- lendirilmiş Bakanlık personeli tarafından yapılır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin denetimleri yerinde veya elektronik denetim yoluyla yapabilir.

(3) Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, bu Yönetmelik esaslarına göre denetim gö- revlerini yerine getirmek ve yerinde yapılan denetimler sırasında tespit ettikleri ihlaller için denetim tutanağı düzenlemekle yükümlüdürler.

(4) TMGDK, İdare veya bölge müdürlüğünce işletmelere yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında talep edilmesi halinde ilgili işletmeye hizmet veren TMGD’nin işletmede hazır bulunmasını ve denetim sırasında veya daha sonra istenen bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(5) Bakanlık, denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla denetim- lerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin ayrıca düzenleme yapabilir.

Uyarma ve ihlal tespit tutanağının düzenlenmesi

MADDE 21- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında uyarma gerektiren ihlaller için ihlal tespit tutanağı düzenlenir.

(2) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit tutanağı düzenlenir.

(3) Bu maddeye göre düzenlenecek ihlal tespit tutanakları, elektronik olarak da düzen- lenebilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği Bakanlıkça elektronik denetim yo- luyla tespit edilen TMGDK’ye uyarma gerektiren ihlaller için ihlal tespit tutanağı gıyaben dü- zenlenir.

(5) TMGDK yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğe göre verilen uyarmaların kaldırıla- bilmesi için uyarma başına 117 Türk Lirası’nın, Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Bu fıkrada belirtilen ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora- nında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(6) Yenileme işlemi tamamlanmış yetki belgesi için yenileme işleminden önce gerçek- leşmiş olan, ancak uyarma verilmemiş ihlallere ilişkin uyarma verilmez.

Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası

MADDE 22- (1) İhlal tespit tutanağı düzenleyenler tutanaklarla ilgili aşağıdaki yü- kümlülüklere uymak zorundadır:

a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgilerin bulunduğu kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tarih, saat ve dakikayı belirtmek.
d) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "İmza Etmedi" kaydı koymak.
e) Tutanaklara zorunlu hallerde sorumlular için “gıyabında” yazarak kayıt koymak. Bildirim
MADDE 23-
(1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ihlal tespit tutanakları ile ge-

çici faaliyet durdurma ve iptallere ilişkin bildirimler, 7201 sayılı Kanuna ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

(2) İdarece, TMGDK ile yapılan yazışmalarda, İdareye en son beyan edilen iletişim bilgilerine yapılan bildirimler geçerlidir.

(3) Bakanlık, bildirimlerin tebliğine ilişkin düzenleme yapabilir, ilgili kurumlarla pro- tokol imzalayabilir ve imzalanan protokole göre işlem tesis edebilir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yapılabilir.

Bilgi paylaşımı

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin veriler ile, bu faali- yetlerde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ih- tiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre elektronik ortamda tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili mevzuatında belirlenen ilgili kamu idarelerinin dene- timine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla pay- laşılır.

(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esas- lar ile ihlal tespit tutanaklarıyla ilgili yürütülecek iş ve işlemler hakkında bu Yönetmelikte hü- küm bulunmayan hallerde, 3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaş- tırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bakanlık ilgili mevzuatı hükümlerine göre yetkilendirilen TMGDK’ler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir- diği tarihten itibaren 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen yetki belgesi alma ve şubesinin olması durumunda ise her şube için 13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şube yetki belgesi almaya ilişkin şartları otuz gün içerisinde sağlamak zorundadır. Şartları bu maddede belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen TMGDK’lere, şartları sağlamadıkları süre boyunca e-Devlet sistemi üze- rinden yapacakları yeni TMGD atamalarına izin verilmez ve bu TMGDK’ler hakkında 16 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır.

(2) 31/12/2017 tarihi ve öncesinde Bakanlık tarafından yetki belgesi düzenlenen TMGDK’ların yetki belgeleri 31/12/2022 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık ilgili mevzuatı hüküm- lerine göre yetkilendirilmiş şube/şubeleri bulunan TMGDK’nin, şube/şubelerine düzenlenecek şube yetki belgesi/belgelerinin geçerlilik tarihi olarak mevcut yetki belgesinin bitiş tarihi esas alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık ilgili mevzuatı hüküm- lerine göre yetkilendirilmiş olan şube/şubelerini, yetki belgesi geçerlilik tarihi sonunda yeniden yetkilendirilmek isteyen TMGDK, her bir şube için yenileme tarihindeki güncel şube yetki belgesi ücretini tam olarak ödemek zorundadır.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra merkez veya şube için ilk defa yapılacak yetki belgesi başvuruları 1/9/2022 tarihinden sonra kabul edilir.

Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı meslek kodu (2263.06) ile bildirim zorunluluğu, işletme bünyesinde istih- dam edilmekte olan ve Bakanlık U-Net Otomasyon Sisteminde ilgili faaliyet belge/belgelerine ataması yapılmış TMGD’ler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl uy- gulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının alt bentleri, 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının alt bentlerinde yer alan kısmi istihdama ilişkin hükümleri ve 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası 1/9/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1/9/2022 tarihine kadar TMGD’le- rin istihdam şekli tam süreli ve her bir faaliyet belgesi için verilen TMGD hizmet süresi 18 saat olarak kabul edilir. Bu madde hükmü kapsamında düzenlenen istihdam şekli ve hizmet sürelerinin, 1/9/2022 tarihinden sonra değiştirilmesine ilişkin bildirimde bulunulması ilgili ta- rafların sorumluluğundadır.

Yürürlük
MADDE 27-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar ver- meden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, tank konteyner/portatif tank işletmecisi ile taşımacı olarak yer alanların, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının ve tehlikeli maddeleri taşıyan taşıt sürücülerinin sorum- luluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde yer alan; alıcıları, bo-

şaltanları, gönderenleri, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, taşımacıları ve taşıt sürücülerini,

b) Ülkemiz sınırları içerisinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası tehlikeli madde taşımalarını,

c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanları ile tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarını,

kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,

b) Savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine ve Ülkemizin diğer ülkeler ile yapmış olduğu anlaşmalara göre karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşıma işlemlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka- nununa, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşıma- cılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf ol- duğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmaya (ADR), 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 ve 497 nci maddelerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak ha- zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmayı, b) ADR Uygunluk Belgesi: 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde be-

lirtilen taşıtlar için ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümler kapsamında geçerlilik süresi en fazla bir yıl olacak şekilde düzenlenen belgeyi,

c) Alıcı: Taşıma sözleşmesinde belirtilen yükün alıcısını veya taşıma sözleşmesinin hü- kümlerine göre alıcının atadığı işletme veya taşıma işlemi taşıma sözleşmesi olmadan gerçek- leştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli maddenin idaresini üstüne alacak işletmeyi,

ç) Asgari kapasite: 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka- rayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi alan gerçek kişinin kendi adına, tüzel kişilik- lerin ise tüzel kişilik adına veya kamu kurum kuruluşların kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre hesaplanan; tonaj bakımından çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile tanker/kamyon/kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamlarını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

e) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), tank-konteyneri, portatif tankı bir taşıttan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük kontey- nerleri ve portatif tankları bir taşıt veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (sökülebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) bir tüplü gaz tankerinden, MEMU (mobil patlayıcı üretim birimi) veya çok elemanlı gaz konteynerinden, bir taşıttan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

f) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,

g) Dolduran: Tehlikeli maddeleri; sabit tanka (tanker), sökülebilir tanka, portatif tanka, bir tüplü gaz tankerine, çok elemanlı gaz konteynerine (MEGC) veya tank konteynere ve/veya dökme yük taşıması için bir araca veya büyük konteynere veya küçük konteynerlere dolduran herhangi bir işletmeyi,

ğ) Elektronik denetim: U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden elde edilen veriler çerçe- vesinde uzaktan yapılan denetimi,

h) Elektronik irsaliye (e-irsaliye): Kâğıt olarak düzenlenmekte olan sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halini,

ı) Elektronik tebligat sistemi: 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci mad- desi kapsamında bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezalarının ve evrakların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Baş- kanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delil olarak tesliminin sağ- landığı sistemi,

i) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri sevk eden iş- letmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

j) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

k) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere kâr amacı bulunup bulun- madığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile adi ortaklıkları,

l) İşletme yetkilisi: İşletmenin temsile yetkili kişi/kişilerini,

m) Kaza raporu: ADR/RID 1.8.3.6 uyarınca işletmede; paketleme, doldurma, yükleme, boşaltma ya da taşıma sırasında meydana gelen herhangi bir kazanın, can, mal ya da çevreye etki etmesi veya zarar vermesi durumunda kaza hakkında ADR/RID 1.8.5.4’te yer alan formatta TMGD tarafından e-Devlet sistemi vasıtasıyla düzenlenen raporu,

n) Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük ambalajlara ve orta boy dökme yük kontey- nerler de dâhil olmak üzere değişik tipteki ambalajlara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri ta- şınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,

o) Relay tankeri: Karayolu yol inşaatı için bitüm taşımacılığında kullanılan ve tank içindeki bitümün belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için gerekli yalıtım ve ekip- manlarla donatılmış olan tankeri,

ö) Resmî taşıt: Araç tescil belgesinde “resmî” olarak tescil edilmiş taşıtı,

p) Sevk irsaliyesi: 213 sayılı Kanunun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) nu- maralı bendi uyarınca mal sevkiyatında kullanılması zorunlu olan belgeyi,

r) Takvim yılı: İlgili yılın Ocak ayının 1’i ile Aralık ayının 31’i arasındaki zaman dili- mini,

s) Tamamlanmış araç: İlgili mevzuata uygun olarak çok aşamalı tip onayı veya 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Mon- tajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi alınarak imal edilen aracı,

ş) Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

t) Taşıma evrakı: ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafından düzenlenmiş belgeyi,

u) Taşımacı: İşletmelerden, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerini ve tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve kuruluşlarını,

ü) Taşınabilir basınçlı ekipman/kap: ADR Bölüm 6.2 kapsamında gaz taşımacılığında kullanılan kapları,

v) Taşıt/araç: Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mev- zuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s’den fazla olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çe- kici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,

y) Taşıt Durum Tespit Belgesi: Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen ku- ruluşlarca, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıtları kayıt altına almak amacıyla düzenlenmiş olan belgeyi,

z) Taşıt Uygunluk Belgesi: Ülkemiz sınırları dâhilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere taşımacılık faaliyetinde bulunacak ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtlar için Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre en fazla bir yıllık olarak alınması zorunlu olan belgeyi,

aa) Tehlikeli madde (tehlikeli yük): ADR Bölüm 3.2’deki tehlikeli maddelerin listelen- diği Tablo A’da yer alan madde ve nesneleri,

bb) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): Bu Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

cc) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu: İşletmenin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyet konularının belirlenmesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alıp alma- yacağının tespiti için ilk başvurularda TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından, daha sonra yapılacak başvurularda ise TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD veya varsa işletmenin bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından işletmede, yerinde yapılan tespitler ve incelemeler çerçevesinde düzenlenen ve işletme yetkilisince onaylanan raporu,

çç) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3’te belirtilen ve Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

dd) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren TMFB sahibi işletmelerin istihdam ettikleri TMGD’ler veya TMGDK’lerden alacağı danışmanlık hizmetini,

ee) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde gü- venlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşu,

ff) Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5): ADR Bölüm 8.2 kap- samında Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

gg) TMFB yetkilisi: İşletmenin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkili/yetkililer ta- rafından e-Devletten işletme adına ilgili Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde/Belgelerinde iş ve işlemler yapmak için yazılı olarak beyan edilen kişi/kişileri,

ğğ) TMGDK yetkilisi: TMGDK’nin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkililer ta- rafından TMGDK adına bu Yönetmelik kapsamında kalan iş ve işlemleri yapmak üzere yetkili kılındığı İdareye yazılı olarak bildirilen koordinatör TMGD/şube sorumlusu TMGD’yi,

hh) Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faa- liyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve ku- ruluşlarının, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,

ıı) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlığın yazılım sistemini,

ii) Yazılı talimat: ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşıyıcı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak ted- birler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

jj) Yetkilendirilmiş kuruluş: TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilen ve yetkilendirilmesini müteakip bir yıl içerisinde yetki kapsamında TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen kuruluşu,

kk) Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yük- leyen işletmeleri,

ll) Yük Taşıma Birimi: Tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan, ADR Bölüm 1’de tanımlanan ve ADR Bölüm 6’da teknik özellikleri belirtilen ambalajlar dışında kalan, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, tüplü gaz tan- kerleri, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), dökme yük konteynerleri, mobil patlayıcı üretim birimi (MEMU) ve benzeri yapıları,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için ADR ve ulusal mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar, ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi

Genel kurallar

MADDE 5- (1) ADR’de taşınması yasak olan maddeler Ülkemizde karayolu ile taşı- namaz.

(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleye- bilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve boyu- tunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.

(3) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tara- fından test edilmiş ve tip onay sertifikasına sahip olan ambalajların kullanılması zorunlu olup, ADR’ye taraf başka bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından onay- lanmış, Ülkemizde imal edilen ambalaj ve orta boy dökme yük konteynerlerin (IBC) üretim yeri denetimleri Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılarak belgeler kayıt altına alınır.

(4) Bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayol- larında tehlikeli madde taşımacılığı yapacak taşıt sürücülerinin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sü- rücü Eğitim Sertifikasına (SRC5 belgesi) sahip olması zorunludur. Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.

(5) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan yüklü veya boşaltıldığı halde temizlen- memiş tankerlerin, doldurma ve boşaltma süresi dışında işletmenin kendi sahası içinde yapılan park alanlarına ya da yerleşim yerlerinde bulunan; okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, iba- dethane gibi yerlerin 300 metre dışında kalan bölgelerde, il trafik komisyonu tarafından onay- lanan veya UKOME kararları ile belirlenecek otoparklara veya park alanlarına park edilmesi zorunludur.

(6) Tehlikeli madde taşıyan taşıtların üst yapıları ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), dökme konteyner gibi yük taşıma birimleri ile orta boy dökme yük konteyner (IBC) ve taşınabilir ba- sınçlı ekipmanların ilk, ara ve periyodik test ve muayeneleri ile tasarım tip onayları Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

(7) 2019 yılından önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ADR Bölüm 6.2 kapsa- mındaki taşınabilir basınçlı ekipmanların, periyodik test ve muayene işlemlerinin ADR’de be- lirtildiği şekilde yapılması zorunludur. Bu test ve muayenelerden geçemeyen mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanlar tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamaz.

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin hizmet alacağı TMGD’lerin eğitimi, sı- navı, belgelendirmeleri, yetki, görev ve sorumlulukları ve TMGDK’lerin kuruluşu, yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Taşımacılar, gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanarak taşımacıya verilen taşıma evrakında belirtilen bilgiler ile birlikte taşıma türünü, taşıma şeklini Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde U-ETDS’ye bildirir.

ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi

MADDE 6- (1) Tehlikeli maddelerin hacmi 1 m3 üzerindeki sabit veya sökülebilir tankla veya hacmi 3 m3 üzerindeki tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), vakumla çalışan atık tankı, tank takas gövdesi ve benzeri yük taşıma birimlerinin taşınmasına yönelik taşıtlar ile Sınıf 1 maddelerinin taşınmasına yönelik taşıtlardan;

a) Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtlar ile yurt içinde teh- likeli madde taşımacılığında kullanılacak olan 2015 ve sonrası model yılına sahip (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine,

b) 2018 ve sonrası model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2020 ve sonrası model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tankları taşıyan taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine,

c) Ülke sınırlarımız dâhilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak ancak, ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan ve (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtların, Bakanlık tara- fından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuru- luşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen Taşıt Uygunluk Belgesine,

sahip olması zorunludur.

(2) ADR’de yer alan Sınıf 1 maddeleri hariç olmak üzere tehlikeli maddelerin ambalajlı veya dökme olarak taşınmasında kullanılan taşıtların, ADR veya Taşıt Uygunluk Belgesine sa- hip olması zorunlu değildir.

(3) ADR gerekliliklerini karşılamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar Ba- kanlıkça belirlenir.

(4) ADR gerekliliklerini karşılamayan birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk Belgesi almış, tamamlanmış araçların üst yapıları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda be- lirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla ADR’ye uygun üretilmiş taşıtlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili taşıtlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı şekilde eski araçların üst yapılarının yenilenmesi talebi halinde taşıtta ADR’ye uygun olarak üretilmiş bir üst yapı kullanılmalıdır.

(5) Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli bir sı- caklığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılmış, 2018 model ve sonraki yıllarda üretilmiş relay tankerlerine ADR’de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dışında kalan diğer şartları sağ- lamaları kaydıyla ADR Uygunluk Belgesi yerine Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

(6) Taşımacılık faaliyetinde kullanılmayan yalnızca karayolu inşaat alanında yol çizgi işlemlerinde kullanılan taşıtların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almasına gerek yoktur. Taşıma- cılık faaliyetinde kullanıldığında bu taşıtlara ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

(7) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yı- lına sahip taşıtlara Taşıt Durum Tespit Belgesi ve 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi alınmamış olan taşıtlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

(8) Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan, 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi alınmış ancak bu belgesi ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine çevrilmemiş olan taşıtlar, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alma Zorunluluğu ve Diğer Hükümler

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu
MADDE 7-
(1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif

tank işletmecisi” olarak yer alan işletmeler, “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu,

b) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı yapan işletmeler, “Alıcı-Boşaltan” faaliyet konulu,

c) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde gönderen işletmeler;

1) Miktarına bakılmaksızın alıcısı olduğu tehlikeli maddeleri paketleyen/yükleyen ve/veya dolduran işletmeler; “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet konuları ile birlikte “Paket- leyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,

2) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, paketle- me veya dolum işlemi yapmadan gönderen işletmeler, “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet ko- nuları ile birlikte paketli tehlikeli madde göndermesi durumunda “Yükleyen” faaliyet konulu,

3) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, boşaltma, paketleme, yükleme veya dolum işlemi yapmadan doğrudan üçüncü şahıslara gönderen işlet- meler “Alıcı-Gönderen” faaliyet konulu,

4) Tehlikeli madde alımında bulunmayan ancak, tehlikeli maddeyi paketleyen ve/veya dolduran olarak gönderen işletmeler; “Gönderen” faaliyet konusu ile birlikte, “Paketleyen/Yük- leyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,

ç) Son bir takvim yılı içerisinde yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı veya gön- derimi yapmayan işletmeler, paketleyen, yükleyen, boşaltan veya dolduran olarak son bir tak- vim yılında yirmi ton ve üzerinde işlem yaptığı her bir faaliyet konusu/konuları ile ilgili “Pa- ketleyen” ve/veya “Yükleyen” ve/veya “Dolduran” ve/veya Boşaltan faaliyet konulu,

d) Sınıflandırma kodu 1.4S madde ve nesneleri dışında kalan Sınıf 1 ve ADR Kısım 1.7.1 kapsamındakiler hariç olmak üzere Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmeler, işlem yapılan tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın, iştigal ettikleri faaliyet konularına bağlı olarak,

e) Sınıf 6.2 ile iştigal eden ve Ek-4’te yer alan işletmeler, iştigal ettikleri faaliyet konu- larına bağlı olarak,

TMFB almak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen “Alıcı” ve “Boşaltan” faaliyet konularına ilişkin yapılacak miktar hesaplamasında, ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 muafiyetleri kapsamında yapılan faaliyetler dikkate alınmaz.

(3) İlgili mevzuatında aksine bir hüküm olmadıkça, “Boşaltan” yükümlülüğü alıcıya aittir.

(4) İşletmeler, tehlikeli madde faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkez adreslerinin yanı sıra, aynı ticari unvan altında farklı adreslerde faaliyette bulunan ve tehlikeli madde ile iştigal eden şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, şantiye, maden ocağı, depo, atölye ve benzeri birimlerinin her biri için ayrı ayrı TMFB almak zorundadır.

(5) Faaliyete geçtiği tarih sonrasında bir takvim yılı dolmadan birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yer alan faaliyet konularından herhangi birisi için yirmi ton ve üze- rinde işlem yapmaya başlayan işletmenin, yapacağı faaliyet/faaliyetlere uygun TMFB alması zorunludur.

(6) Sınıf 6.2 ile iştigal eden ancak; Ek-4’te yer almayan işletmeler, işlem yaptığı diğer tehlikeli maddelerle ilgili olarak birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında değerlen- dirilir.

(7) 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) sahibi kıyı tesisleri TMFB almazlar.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde yer alan ancak TMFB alma zorunluluğu bulunmayan işletmeler de bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında; TMFB’si olan ancak tehlikeli madde güvenlik danış- manlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmeler, tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan çalışanlarına, sorumluluk vermeden önce ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eğitimleri aldırmak ve bu eğitimlere ilişkin kayıtları güncel olarak tutmaktan sorumludur. ADR Bölüm 1.3 kapsamında bu işletmelere verilecek eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(10) “Gönderen” faaliyet konulu TMFB’sinin bulunduğu merkez veya temsilcilik adresi haricinde taşıma sözleşmesine bağlı olarak başka bir adresten tehlikeli madde gönderimi ya- pacak işletme, gönderim işleminin yapılacağı her bir adresi, merkez adresine düzenlenmiş “Gönderen” faaliyet konulu TMFB’sine işletmek zorundadır.

(11) İşletmelerin, yaptıkları faaliyetlere ait faaliyet konularının eksiksiz bir şekilde ilgili TMFB’sinde yer alması zorunludur.

(12) Bu Yönetmelik uyarınca, Bakanlıktan gerekli yetkileri almış olmak, tehlikeli mad- de taşımacılığı zincirinde yer alan işletmelerin, faaliyetlerine ve faaliyetleri kapsamındaki teh- likeli maddeye özgü olarak diğer Bakanlık veya kurumların ilgili mevzuatı uyarınca istenen diğer yetkileri/izinleri alma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu
MADDE 8-
(1) 7 nci madde hükümlerine göre TMFB alan işletmelerden;
a) Sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip olup, taşıma yetki belgesine ka-

yıtlı taşıtlarının toplam asgari kapasitesi elli tonun altında olan işletmeler,
b) Sadece “Alıcı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu

TMFB’ye sahip işletmeler,
c) (a) veya (b) bendi kapsamında olan ve bu bentlerde belirtilen faaliyet konularının

kombinasyonuna sahip olan işletmeler,
haricinde kalan işletmeler; tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zo-

rundadır.
(2) Birden fazla TMFB’ye sahip olup, tehlikeli madde faaliyetlerini fiilen yürüttüğü

adreslerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı hizmeti alan işletmelerin, faturalandırma işlemi yaptığı ve idari işlerini (büro, ofis, acente) yürüttüğü adreste, tehlikeli madde faaliyet tespit raporu ile belgelendirmesi şartıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alması zo- runlu değildir. Bu fıkra hükmü 7 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamında olan işletmeler için uygulanmaz.

(3) 7 nci maddenin onuncu fıkrası çerçevesinde “Gönderen” faaliyetinde bulunulacak işletmeler, TMFB’sine işlettiği her beş adres için ayrıca, bir tane tehlikeli madde güvenlik da- nışmanı atamak zorundadır.

(4) İlk defa TMFB alan ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorun- luluğu olan işletmeler, TMFB’yi aldıkları tarihten itibaren otuz gün içerisinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

(5) TMFB’sinde kayıtlı faaliyet konu/konularını devreden işletmelerden, devrettiği faa- liyet konu/konuları hakkında devir sözleşmesinin/sözleşmelerinin geçerliliği süresince söz ko- nusu faaliyetlere ilişkin tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu aran- maz.

(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alan işletmenin, e-Devlet sistemi üzerinden TMFB’sine yapmış olduğu TMGD atamasının; Bakanlık tarafından sonlandırılması durumunda otuz gün; TMGDK, TMGD veya işletme tarafından sonlandırılması durumunda ise on beş gün içerisinde işletme, yeniden TMGD ataması yapmak zorundadır.

(7) Bu madde kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorun- luluğu bulunan işletmeler, her bir TMFB için bir ayda 18 saatten az olmamak üzere tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

(8) Bakanlık; işletmelerin niteliğine, işlem hacmine, faaliyet konu/konularına veya risk faktörlerine bağlı olarak gerektiğinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti ile ilgili işletmelerin istihdam etmesi veya hizmet alması gereken TMGD sayısına ve hizmet süresine ilişkin düzenleme yapabilir.

page37image62702912page37image62703104

Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870

TMFB başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamı dâhilinde ilk defa TMFB alacak olan işletme, e-Devlet üzerinden veya aşağıda belirtilen;

a) Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi,
b) Ek-2’de yer alan başvuru formu,
c) İşletmenin, son altı ay içerisinde alınmış ticaret odası/sanayi odası faaliyet belgesinin,

gerçek kişilerde ise bağlı olduğu esnaf ve sanatkârlar odasından alınan oda kayıt/faaliyet bel- gesinin aslı veya noter onaylı sureti,

ç) İşletmenin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri birimleri için kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet belgesi, adreste faaliyet gösterdiğine ya da kullanım hakkına sahip olduğuna dair sözleşme veya belge, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlen- miş Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimi belgesi,

d) Taraflarca imzalanmış, bir örneği Ek-3’te yer alan tehlikeli madde faaliyet tespit ra- poru,

e) Elektronik tebligat sistemine üye olmaları,

bilgi ve belgeleri ile birlikte adresinin bulunduğu bölgede yer alan bölge müdürlüğüne başvuruda bulunur.

(2) Gerçek kişinin imza beyanını gösteren belge veya kimlik belgesi, tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin temsile yetkili olduklarını gösteren ticaret sicil tasdiknamesi, kamu kurum ve kuruluşlarında ise imzaya yetkili kişinin imza tatbikinin olması zorunludur. Elektro- nik ortamda imza verilerine veya beyannamesine ulaşılabilen başvuru sahiplerinden imza be- yannamesi istenmez.

(3) İlk defa TMFB almak için başvuruda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının birinci fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerle müracaat etmesi yeterlidir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu ilk defa TMFB almak için yaptığı başvurularda birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgeler ile birlikte tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıt ruhsatlarının birer sureti ile müracaat etmesi yeterlidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alım ihalesi ile kiraladıkları taşıt/taşıtlar için sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB almak için yaptığı başvurularda, bu fıkrada belirtilen belgeler ile birlikte tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmak üzere hizmet alımı yolu ile kiralanan taşıtlara ait bilgilerin yer al- dığı sözleşmenin de ibrazı zorunludur.

(5) Taşıma yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiliklerin, sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB almak için ilk defa yapacakları başvuru- larda, birinci fıkranın (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerle müracaat etmesi yeterlidir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında TMFB talebinde bulunan ve “adi ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmeler, birinci fıkrada belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve bel- gelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişi yetkililerinin bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülük ve sorumlulukların müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşıldığını beyan eden bir dilekçe vermek zorundadır.

(7) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve imzalı olarak sunulan ve geçerliliği bulunan belgeler, talep edilmesi halinde “Aslı Görülmüştür” şerhi düşülerek ve bir örneği alınmak su- retiyle iade edilebilir.

(8) TMFB almak için e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, gerçek veya tüzel ki- şilik yetkili/yetkililerince bu Yönetmelikte belirtilen başvuru şartlarının sağlandığına dair talep sahibinin beyanı esas alınır.

(9) Elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında veya bu madde kap- samında sunulan belgelere ilişkin bir tereddüt oluşması halinde, İdare veya ilgili bölge müdür- lüğü ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

(10) e-Devlet altyapısı tamamlanıncaya kadar TMFB alma ve yenileme başvuruları il- gili Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu
MADDE 10-
(1) İşletmeler için düzenlenen tehlikeli madde faaliyet tespit raporunda; a) TMFB faaliyet konularının 7 nci madde kapsamında UN (Birleşmiş Milletler)

numarasına, taşıma kategorilerine ve sınıflarına göre miktar bazında değerlendirilmesi,
b) İşletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunun

8 inci madde uyarınca değerlendirilmesi,
c) Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi şekilde alındığı, boşaltıldığı, paketlendiği, yük-

lendiği, gönderildiği ve/veya taşındığının belirtilmesi,
ç) ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, gerekir.
(2) Bir örneği Ek-3’te yer alan tehlikeli madde faaliyet tespit raporları, e-Devlet üze-

rinden de düzenlenebilir.
(3) TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanan tehlikeli madde

faaliyet tespit raporları, TMGDK yetkilisi ve işletme yetkilisince onaylanır.
(4) İşletme bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanan tehlikeli madde

faaliyet tespit raporları, işletme yetkilisince onaylanır.
(5) Bu maddeye göre düzenlenecek raporun hazırlanmasına esas teşkil edecek incele-

melere ait bilgilerin yer aldığı ve formatı İdare tarafından belirlenecek evrakın, tehlikeli madde faaliyet tespit raporunun ekinde yer alması zorunludur.

(6) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporlarında Ek-3’te yer alan iştigal türünün belirtil- mesi zorunludur.

TMFB faaliyet konusu devir işlemleri

MADDE 11- (1) İşletmeler; “Alıcı”, “Taşımacı” ve “Gönderen” faaliyet konuları dı- şındaki diğer faaliyet konularını devredebilir. Devir işlemleri, taraflar arasında e-Devlet üze- rinden yapılabileceği gibi Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanmış devir sözleşme- sinin aslının veya noter onaylı bir suretinin ilgili bölge müdürlüğüne ibrazı yolu ile de yapıla- bilir.

(2) Faaliyet konusunu devralan ve devreden işletmelerin ilgili TMFB’lerinde, devre konu olan faaliyet konusunun yer alması zorunludur.

(3) İşletme, devredilecek faaliyet konusuna ilişkin hizmet alacağı tüm işletmelerle faa- liyet konusu devir sözleşmesi yapmak zorundadır. İşletmeler, ilgili TMFB’sinde devredeceği faaliyet konusu ile ilgili hizmet alacağı tüm taraflarla devir işlemini gerçekleştirmeden, dev- rettiği faaliyet konusu ile ilgili sorumluluğu ortadan kalkmaz.

(4) Faaliyet konu/konularını devralacak işletme, işlem yapılan tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın taraflar arasında yapılmış faaliyet konusu devir sözleşmesiyle birlikte 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bendinde belirtilen evraklar ile ilgili bölge mü- dürlüğüne başvuruda bulunarak faaliyet konusunu devralacağı adreste TMFB almak zorundadır.

(5) TMFB’sinde “Boşaltan” faaliyet konusu bulunan taşımacıların, “Boşaltan” faaliyet konusu ile ilgili olarak diğer işletmelere hizmet verebilmesi için ayrıca hizmet verilen işlet- melerin adreslerinde “Boşaltan” faaliyet konulu TMFB almasına gerek yoktur.

(6) TMFB’sinde kayıtlı faaliyet konu/konularını devreden işletmenin, devrettiği faaliyet konu/konuları ile ilgili yükümlülükler, devir sözleşmesinin geçerliliği süresince faaliyet konu- sunu devralan işletme tarafından yerine getirilir. Faaliyet konusu devir işleminde faaliyet ko- nusunu devir alan işletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı hizmet şartını sağlamış ol- ması zorunludur. Bu şartı sağlamayan işletmenin faaliyet konusu devir işlemi gerçekleştirilmez.

(7) Faaliyet konusu devir sözleşmelerinin geçerlilik sürelerinin sona ermesi, taraflardan birinin söz konusu devir sözleşmesini feshetmesi, TMFB’lerin geçerliliklerini kaybetmesi ha- linde, devredilen faaliyet konu/konuları devreden işletmenin ilgili TMFB’sine herhangi bir bil- dirimde bulunulmaksızın yeniden eklenir. Faaliyet konu/konuları TMFB’sine eklenen işletme, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunu on beş gün içerisinde yerine getirmek zorundadır.

(8) Merkez adresinde bulunan TMFB’sinde “Taşımacı” faaliyet konusu olması şartıyla aynı vergi numarası ile düzenlemiş TMFB’ler arasında yapılacak “Boşaltan” faaliyet konusu devirleri, tehlikeli madde faaliyet tespit raporunda belirtilmiş olması kaydıyla e-Devlet üze- rinden ya da işletmenin talebi doğrultusunda, süresiz ve devir sözleşmesine bağlı olmaksızın ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

(9) Faaliyet konusu devir sözleşmeleri asgari bir yıl için yapılır. (10) Devralınan faaliyet konusu üçüncü bir tarafa devredilemez. TMFB’nin yenilenmesi ve faaliyet konu değişikliği
MADDE 12-
(1) TMFB yenilemelerinde;

a) TMFB sahibinin, TMFB’nin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün önce- sinden itibaren; Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ve Ek-2’de yer alan başvuru formu ile bir- likte 9 uncu maddede istenilen belgelerden değişikliğe uğrayan veya geçerliliğini kaybedenler için bu belgelerin yenileri ile ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmek suretiyle TMFB’sinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce TMFB’sini yeniletmesi esastır.

b) (a) bendinde belirtilen doksan günlük süre içerisinde TMFB, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, TMFB’nin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Bu bentte belirlenen doksan günlük süre içerisinde yenilenen TMFB için belge geçerlilik tarihine kadar kalan süre, yenile- nen TMFB’nin geçerlilik süresine ilave edilir.

c) (a) bendinde yer alan doksan günlük süre içerisinde müracaat edilmemesi veya mü- racaat edildiği halde eksik bilgi ve belge nedeniyle yenileme şartlarının yerine getirilmediği hallerde TMFB, doksan günün sonunda geçersiz hale gelir.

ç) (c) bendi kapsamında geçerliliğini kaybeden TMFB için geçerlilik süresinin sona er- diği tarihi takip eden doksan günlük süre içerisinde yapılacak yenileme başvurularında ise TMFB, ödeme tarihinde geçerli olan yenileme ücretinin ödenmesi kaydıyla yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Bu doksan günlük süre yenileme hakkı olup, bu süre içe- risinde işletmenin geçerli bir TMFB’sinin olduğu anlamına gelmez.

d) (ç) bendinde yer alan süre içerisinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yenileme şartlarının yerine getirilmediği hallerde yenileme hakkı kaybedilir.

e) TMFB yenileme başvurusunda bulunan işletmenin, faaliyet konularında ve iştigal edilen tehlikeli maddelerin sınıflarında bir değişiklik olmaması halinde en son düzenlenen teh- likeli madde faaliyet tespit raporu geçerli olup, yeni bir rapor düzenlenmesi gerekmez. Ancak faaliyet konu/konularını devrederek sadece “Alıcı” olarak faaliyet gösteren işletmelerin yapa- cakları başvurularda, TMFB yenileme sürecinde hazırlanmış olan tehlikeli madde faaliyet tespit raporunun ibrazı zorunludur.

(2) TMFB yenileme işlemleri, TMFB sahibi işletmenin yetkilisi tarafından birinci fık- rada belirtilen süreler içerisinde, en son adres bilgileri ile en son düzenlenen tehlikeli madde faaliyet tespit raporu çerçevesinde, e-Devlet üzerinden yapılabilir.

(3) İşletmelerin TMFB faaliyet konusu değişikliği işlemleri, tehlikeli madde faaliyet tespit raporu düzenlenerek e-Devlet üzerinden ya da ilgili bölge müdürlüğüne başvurmak sureti ile yapılabilir. e-Devletten yapılan bu işlem çerçevesinde ilgili bölge müdürlüğüne ayrıca baş- vuruda bulunulmasına gerek yoktur.

(4) İşletmenin, sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’sine “Boşaltan” faaliyet ko- nusunu ekletmek istemesi veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB’sinden “Bo- şaltan” faaliyet konusunu kaldırmak istemesi halinde tehlikeli madde faaliyet tespit raporu aranmaz.

TMFB’nin düzenlenmesi ve süresi

MADDE 13- (1) TMFB almak veya yenilemek isteyen işletmelerin, adreslerinin bu- lunduğu bölgede yer alan bölge müdürlüklerine yaptıkları müracaatlarda, TMFB başvurularına ilişkin incelemeler en geç on beş gün içinde tamamlanır. İncelemeyi müteakip olumlu bulunan başvuruların sonuçlandırılabilmesi için ücretin, ilgili bankaya ödeme numarası ile birlikte bil- dirilen süre içerisinde ödenmesi zorunludur.

(2) Başvuruya ait bilgi ve belgelerde eksiklikler olması veya ücretin ödeme numarası ile birlikte bildirilen süre içerisinde ödenmemesi halinde işletmenin başvurusu reddedilir.

(3) Sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB, taşıma yetki belgesinin kayıtlı olduğu adrese göre düzenlenir. Hali hazırda TMFB sahibi olan işletmede ise “Taşımacı” faaliyet konusu, taşıma yetki belgesinin kayıtlı olduğu adrese düzenlenmiş TMFB’ye eklenir.

(4) Sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB talep eden kamu kurum ve kuruluşların TMFB’leri, taşıt ruhsatlarının ilgili olduğu adrese düzenlenir. (5) TMFB sahibi işletme, TMFB alma ve yenileme aşamasında sunduğu veya e-Devlet üzerinden beyan ettiği bilgi ve belgelerde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri, (adres, nevi, unvan) değişiklik tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bil- dirmekle yükümlüdür. Ancak işletmenin adres bilgilerinde yapılan numarataj çalışmaları ile unvan ve adres bilgilerinde yapılan düzeltme işlemlerinde bildirim süresi aranmaksızın talepler karşılanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yapılan değişiklikler

süre şartına bağlı olmaksızın karşılanır.
(6) İlk başvuru ve yenileme müracaatları neticesinde beş yıl süre ile sınırlı elektronik

belge olarak düzenlenen TMFB, işletme yetkilisinin e-Devletten erişimine sunulur.

TMFB ücreti
MADDE 14-
(1) TMFB’nin ücreti 1.551 (binbeşyüzellibir) Türk Lirası’dır.
(2) TMFB yenilenmelerinde güncel TMFB ücretinin %15’i alınır. Unvan, nevi, adres

ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) değişikliklerinden dolayı güncellenen TMFB’lerden ücret alınmaz.

(3) 7 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamında TMFB’sine eklenecek her adres için güncel TMFB ücretinin %15’i alınır.

(4) TMFB faaliyet konusu değişikliği işlemlerinden ücret alınmaz.

(5) Bu maddede belirtilen ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora- nında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(6) TMFB’ler için ödenmiş olan ücretler, Bakanlığın kendi eylem ve işlemlerinden do- ğan zararlar hariç olmak üzere iade edilmez ve geri ödenmez.

TMFB’de genel yasaklar, devir, bölünme ve birleşme işlemleri

MADDE 15- (1) TMFB, adına düzenlenen işletme dışındakiler tarafından kullanılamaz, satılamaz ve devredilemez.

(2) Aşağıdaki haller TMFB devri olarak kabul edilmez. Buna göre;

a) Gerçek kişilerde, TMFB sahibinin talebi üzerine TMFB; babası, annesi, eşi, çocukları veya kardeşleri arasından biri adına düzenlenebilir. TMFB’nin, yeni sahibi adına düzenlene- bilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.

page41image62706176page41image62706368

Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870

b) Gerçek kişilerde, TMFB sahibinin talebi üzerine gerçek kişi adına düzenlenmiş olan TMFB, TMFB sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir. TMFB’nin, yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.

c) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen geçerli TMFB sahibi olan gerçek kişinin ölümü halinde ölen gerçek kişinin kanuni mirasçılarının, ölüm tarihinden itibaren doksan gün içeri- sinde ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları kaydıyla; feragatname verilen kanuni mirasçılardan biri adına TMFB yeniden düzenlenir. TMFB’nin, yeni sahibi adına düzenlene- bilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.

(3) Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri ve birleşmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygula- nır:

a) TMFB’si olan bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu- nuna uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen TMFB, yeni ortaya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel kişiliklerin, TMFB’nin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvafakat- name vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, birden fazla TMFB’si olması halinde, her bir TMFB için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. TMFB’nin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorun- ludur.

b) TMFB’li veya TMFB’siz bir tüzel kişiliğin, 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına TMFB yeniden düzenlenir. TMFB’nin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.

c) TMFB’li bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi halinde; TMFB’si/TMFB’leri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

(4) Bu madde kapsamında düzenlenecek TMFB’ler için ücret alınmaz.

TMFB iptal ve geçici faaliyet durdurma işlemleri

MADDE 16- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla TMFB alma zo- runluluğunun ortadan kalktığını değerlendiren ya da TMFB alma zorunluluğu herhangi bir se- beple ortadan kalkan ve bu madde kapsamında ilgili TMFB’sini iptal ettirmeyen işletme, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) İşletmeler, bağlı olduğu vergi dairesinde veya kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odasından yapacağı “terkin” işlemine ait bilgi ve belgeler veya işletmesini başka bir işletmeye devrettiğine dair noter onaylı işletme devir/satış/bağışlama ve benzeri sözleşmesi ya da TMFB alma süre- cinde sunmuş olduğu ve geçerliliğini kaybeden belgeler (ruhsat/lisans/izin ve benzeri) ile baş- vurması halinde işletmenin TMFB’si, ilgili bölge müdürlüğünce iptal edilir.

(3) İşletmelerin TMFB adreslerine yapılan denetimlerde; devredildiği, faaliyetinin son bulduğu veya kapandığı yerinde tespit edilen işletmeye ait TMFB, ilgili bölge müdürlüğünce resen iptal edilir.

(4) Yapılan inceleme ve denetimler neticesinde işletmenin, belgelendirmeye esas e- Devlet başvurusunda veya ilgili bölge müdürlüğüne yapılan başvurularda ibraz edilen bilgi ve belgeler hakkında usulsüzlük olduğu tespit edilmesi halinde TMFB’si, ilgili bölge müdürlü- ğünce resen iptal edilir.

(5) Sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB, işletmenin ta- lebi halinde ilgili bölge müdürlüğünce iptal edilir.

(6) TMGDK’den alacağı tehlikeli madde faaliyet tespit raporu ile bu Yönetmelik kap- samı dışında kaldığını belgelendiren işletmenin TMFB’si, ilgili bölge müdürlüğünce iptal edi- lir.

page42image62676096page42image62676288

18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43

(7) Gerçek kişinin ölümü nedeniyle 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde be- lirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmadığı tespit edilen işletmenin TMFB’si, ilgili bölge müdürlüğünce iptal edilir.

(8) Faaliyetlerine ara veren işletmenin ilgili bölge müdürlüğüne yapacağı müracaata istinaden yerinde yapılacak incelemeler neticesinde, denetim tarihi esas alınarak, TMFB ge- çerlilik süresi içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süre ile TMFB’sinin faaliyeti geçici olarak durdurulur. Geçici faaliyet durdurma süresi, TMFB geçerlilik süresine eklenmez. Geçici faaliyet durdurma süresi sonunda faaliyetine devam etmeyen işletmenin TMFB’si, ilgili bölge müdürlüğünce iptal edilir.

(9) Bu maddeye göre yapılan iptal işlemleri, iptal işlemi yapıldığı tarihte yürürlüğe gi- rer.

TMFB ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetine ilişkin diğer hükümler

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bölge müdürlüklerince yapılacak tüm iş ve işlemler (belge düzenleme, belgelerin iptali, belgelerin devri ve benzeri), Bakanlıkça oluş- turulan U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Bölge müdürlükleri, bu Yönetmelik kapsamında ibraz edilen bilgi ve belgeleri mu- hafaza etmekle yükümlüdürler.

(3) Sosyal hayatı etkileyen salgın, olağanüstü hâl, kriz dönemleri ile afet ve acil du- rumlarda; Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında TMFB almanın şartlarına, kapsamına, taşıtlara düzenlenecek ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi ile ilgili hususlara veya bu Yönetmelikte belirlen- miş sürelerin; azaltılmasına, artırılmasına veya durdurulmasına ve bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan yükümlülüklere ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşımacılık Zincirinde Yer Alan Tarafların Yükümlülükleri

Gönderenin yükümlülükleri

MADDE 18- (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen tehlikeli maddeyi ADR hü- kümlerine uygun bir biçimde teslim etmek zorundadır. Gönderenin yükümlülükleri şunlardır: a) Taşımanın, “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip taşımacılarla yapılmasını sağ-

lamak.
b) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve ta-

şımacıya vermek.
c) Tehlikeli madde taşımalarının, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip bir taşıtla yapılmasını sağlamak.
ç) Taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalajları, periyodik test

ve muayene tarihi geçmemiş taşınabilir basınçlı kapları ve yük taşıma birimlerini kullanmak. d) Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren taşıtlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretler ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özel-

likte ve ebatta olanlarının kullanılmasını sağlamak.
e) Tehlikeli madde taşımacılığında; ADR’de belirtilen karışık ambalajlama, karışık yük-

leme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek.
f) Tehlikeli maddelerin ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına

izin verilmiş olduğunu belirlemek.
(2) Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönet-

melik kapsamında tehlikeli yük uygunluk belgesine sahip kıyı tesisi işleticileri, tesis giriş ve çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen taşıma evrakının taşıtta bulunup bulunmadığı ile söz konusu taşıtlar ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellik ve ebatta olanlarının kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek zorundadır.

page43image62709056page43image62709248

Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870

(3) Karayolu, demiryolu ve denizyoluyla Ülkemize gelen tehlikeli maddelerin ithalatını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler, bu tehlikeli maddelerin Ülke sınırlarına girişinden iti- baren yapılacak taşımalarda, bu maddede belirtilen yükümlükleri yerine getirmek zorundadır.

Paketleyenin yükümlülükleri
MADDE 19-
(1) Paketleyenin yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli maddenin özelliğine uygun sertifikalı ambalajları kullanmak.
b) Periyodik test ve muayene tarihi geçmemiş taşınabilir basınçlı kapları kullanmak. c) ADR 4.1’deki paketleme talimatlarına uymak.
ç) ADR’de belirtilen karışık ambalajlama hükümlerine uymak.
d) Ambalajları taşıma için hazırladığında, işaretleme ve etiketlemelerinde ADR’de belirtilen zorunluluklara uymak.

Yükleyenin yükümlülükleri
MADDE 20-
(1) Yükleyenin yükümlülükleri şunlardır:
a) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimleri ile boş temizlen-

memiş ambalaj ve yük taşıma birimlerini hasar giderilene kadar yüklememek.
b) Ambalajları yüklerken yükleme, elleçleme, birlikte karışık yükleme yasaklarına, be-

sin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayırım kurallarına uymak.
c) Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin üzerine ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve

ebatta olanlarını kullanmak.
ç) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık

ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkarma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışılmasını sağ- lamak.

d) Taşıtlara ve yük taşıma birimlerine yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5’te belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak.

Dolduranın yükümlülükleri
MADDE 21-
(1) Dolduranın yükümlülükleri şunlardır:
a) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan

portatif tank, tank-konteyner, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC) ve benzeri yük taşıma bi- rimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ta- şıtlara dolum yapmak.

b) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC), portatif tanklar ve tank-konteyner ve benzeri yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak taşınan maddenin özelliğine uygun tank koduna sahip olanlarına dolum yapmak.

c) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan taşıtlar ile yük taşıma birimlerinin, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlara dolum yapmak.

ç) Tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri ilgilendiren zorunluluklara uygun hareket etmek.

d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma derecesini veya izin verilen aza- mi litre başına içeriklerinin kütlesini göz önünde bulundurmak.

e) Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valflerinin sızdırmaz- lığını kontrol etmek.

f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmek.

g) Taşıtlara dolum yapıldığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışılmasını sağ- lamak.

ğ) Taşıtlara ve konteynerlere tehlikeli maddeleri dökme halinde doldururken, ADR Bö- lüm 7.3’teki ilgili hükümlere uyulduğunu kontrol etmek.

h) Tehlikeli maddelerin dolumunu, Bakanlıktan “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB almış taşımacılara ait taşıtlara yapmak.

Taşımacının yükümlülükleri
MADDE 22-
(1) Taşımacının yükümlülükleri şunlardır:
a) Taşımayı, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli ADR/Taşıt Uygunluk

Belgesine sahip taşıtlarla yapmak ve bu belgeleri taşıt üzerinde bulundurmak.
b) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank-konteyner, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC) ve benzeri yük taşıma bi- rimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ta-

şıtları kullanmak.
c) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, çok elemanlı gaz

konteynerleri (MEGC), portatif tanklar ve tank-konteyner ve benzeri yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak uygun olan- ları ile taşıma yapmak.

ç) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan taşıtlar ile yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak.

d) Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olup olmadığını kontrol etmek.

e) Taşıtlarda, ADR Bölüm 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhi- zatın bulundurulmasını sağlamak.

f) Taşıtlarda, ADR Bölüm 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulmasını sağlamak ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizatın bakım ve test- lerini yaptırmak.

g) ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından hazırlanan yazılı tali- matın sürücü tarafından okunmasını, anlamasını, uygulayabilmesini ve taşıtta bulundurulmasını sağlamak.

ğ) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek.

h) Taşıtı, taşınan tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Sertifikasına sahip sürücülere kullandırmak.

ı) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamak.

i) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından söz konusu ihlal or- tadan kaldırılıncaya kadar taşımayı derhal durdurmak ve taşımayı gerekli şartlar yerine geti- rildiği takdirde devam ettirmek.

j) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakıl- masına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışılmasını sağlamak.

k) Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz kontey- neri (MEGC) ve benzeri taşıma birimlerine, ADR Bölüm 5.4.1.1.6’ya göre taşıma evrakı dü- zenlemek.

l) Yüklemenin, ADR Bölüm 7.5’te belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapıl- masını sağlamak.

m) Taşıma işlemine başlamadan önce gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’e göre hazırlanacak taşıma evrakının bir suretinin taşıtta bulundurulmasını sağlamak.

page45image62883904page45image62884096

Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870

Taşıt sürücüsünün ve taşıtta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri

MADDE 23- (1) Taşıt sürücüsü ve taşıtta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri şunlardır:

a) Taşınan tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Serti- fikasına sahip olmak (taşıt sürücüsü) ve denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek.

b) Taşıtta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak.

c) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamak, tanker ve patlayıcı madde taşımacılığı yaparken taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemek.

ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışmak.

d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmak.

e) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundur- mak.

f) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarının takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan taşıtların üze- rinden bu etiket/levha ve turuncu renkli plakaların çıkarılmasını sağlamak.

g) Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımamak.

ğ) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda ta- şıma yapmamak.

h) Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili ADR’deki özel gerekliliklere uymak.

i) ADR Bölüm 5.4.3’e göre hazırlanmış yazılı talimatın taşıtta bulunduğunu kontrol et- mek ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmek.

j) Taşınan tehlikeli maddenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini taşıt üzerinde bulundurmak ve denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek.

k) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün çalışıyor olduğunu kontrol etmek.

l) ADR Bölüm 8.1.5’te belirtilmiş olan genel ve kişisel koruyucu teçhizatı taşıtta bu- lundurmak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek.

m) ADR Bölüm 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele teçhizatını taşıtta bulundurmak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek.

n) ADR Bölüm 5.4.1’e göre hazırlanmış olan taşıma evrakının bir suretini taşıtta bu- lundurmak ve denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek.

Alıcının yükümlülükleri
MADDE 24-
(1) Alıcının yükümlülükleri şunlardır:
a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememek. b) Tehlikeli maddelerin konteyner ile taşındığı durumlarda, ADR hükümlerinin ihlal

edildiğinin tespit edilmesi halinde, konteyneri ihlal giderildikten sonra teslim almak.
c) Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etme-

mek.

page46image62711744page46image62711936

18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47

Boşaltanın yükümlülükleri
MADDE 25-
(1) Boşaltanın yükümlülükleri şunlardır:
a) Boşaltma öncesinde; konteyner, tank, tanker, MEGC, MEMU, tüplü gaz tankeri ve

benzeri yük taşıma biriminde bulunan yüklere ait bilgiler ile sevkiyat belgelerinde yer alan bil- gileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılmasını sağlamak.

b) Boşaltma öncesinde ve sırasında; pakette, tankta, taşıtta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini durdurmak.

c) Taşıtın, tankın veya konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında; tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/dol- durma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak.

ç) Ambalajlı veya dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıt veya konteynerin temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

d) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış ve temiz- lenmiş olması durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırmak.

e) Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışılmasını sağ- lamak.

Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri
MADDE 26-
(1) Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri şunlardır: a) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tank-konteyner ve portatif tankların,

ADR’ye ve ilgili mevzuatına göre üretilmiş ve geçerli ara, periyodik test ve muayenesi olan- larını kullanmak/kiralamak.

b) Boşaltılmış portatif tank ya da tank-konteynerlerin tekrar kullanıma sunulmadan önce temizlenmesini ve varsa hasarlarının giderilmesini sağlamak.

Ortak ve diğer yükümlülükler

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunan işletmeler ve hizmet aldıkları mevcut TMGDK’ler, aşağıdaki bentlerde belirtilen hususları yerine getirmekle müştereken, kendi bünyesinde TMGD istihdam eden işletmeler ise doğrudan yükümlü ve sorumludur:

a) ADR 1.8.5.3 uyarınca eksiksiz ve doğru hazırlanmış kaza raporlarının, kaza tarihin- den itibaren otuz gün içerisinde e-Devlet üzerinden Bakanlığa bildirilmesi.

b) Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili süreçlerde çalışan personele işe girişlerinde ve her yılın ilk ayı içerisinde, tehlikeli maddelere ilişkin ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eği- timlerin verilmesi ve eğitim kayıtlarının tutulması.

c) ADR 1.10.3.2’de belirtilen hususlar dâhilinde güvenlik planının hazırlanması.

ç) ADR 1.8.3.3 uyarınca tehlikeli madde faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporunu eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması ve takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde, e-Devlet üze- rinden bildirilmesi.

d) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporunun ve gerekmesi halinde diğer konularda İdare tarafından istenilecek raporların eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması.

e) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıtta bulunması gereken doküman ve emniyet teç- hizatlarının bulundurulmasına yönelik talimatların oluşturulması.

f) İşletmenin iştigal ettiği tehlikeli maddeler ve TMFB’sinde yer alan faaliyet konu/ko- nuları ile ilgili bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan yükümlülüklerine ait iş ve işlemlere ilişkin yazılı prosedür, plan, talimat, süreç, kontrol formu ve benzeri dokümanların, İdare ta- rafından yayımlanan talimatlarda belirtilen hususlara cevap verebilecek şekilde oluşturulma- sı.

g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hususlar kapsamında oluşturulacak dokümanlar ile TMGD’nin e-Devlet üzerinden bildirilen ziyaret raporlarını tarih ve saat belirterek kayıt altına alınması ve bu dokümanları kullanımda olduğu sürece saklaması.

ğ) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden ve tedariki yapılan tehlikeli maddelerle ilgili bilgi ve belgelerin kayıtlarını beş yıl süre ile tutulması ve is- tenmesi halinde İdareye ibraz edilmesi.

(2) TMFB’si olan ancak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunlu- luğu bulunmayan işletmeler, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususların yerine getirilmesinden doğrudan sorumludur.

(3) TMGDK ve işletme yetkilisi tarafından, e-Devlet vasıtasıyla tehlikeli madde gü- venlik danışmanlığı hizmeti vermek için işletmenin ilgili TMFB’sine ataması yapılan TMGD’nin, işletmeye ayda en az bir defa çalışma ziyaretinde bulunması ve yapılan bu ziyarete ilişkin bilginin e-Devlet üzerinden on beş gün içerisinde taraflarca onaylanarak Bakanlığa bil- dirilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Muafiyet ve Özel İzin Verilecek Haller ile Özel Kurallar

Muafiyet ve özel izin verilecek haller

MADDE 28- (1) Bakanlık, tehlikeli madde özelliği ihtiva eden yeni ürünlerin, araştır- ma, geliştirme, kalite kontrolü, UN numarası alma ve ADR’nin ilgili bölümüne dâhil edilme sürecindeki taşımalarına, teknik gelişmelere bağlı olarak yurt içi taşımacılık faaliyetinde kul- lanılmak üzere yeni tasarlanan taşıma birimlerinin test etme aşamasındaki kullanımına, ADR kapsamında taşınması yasak olan maddelerin talep edilmesi halinde taşınmasına ADR ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili muafiyet ve/veya özel izin verebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi, TMGDK veya işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanmış tehlikeli mad- de taşınması sırasında alınması gereken emniyet tedbirlerini içeren bir raporu ibraz etmek zo- rundadır. Hazırlanan raporda aynı zamanda oluşabilecek riskler de belirtilir ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kap- samlı rapor sunmasını isteyebilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında verilen muafiyet, en fazla beş yıl süre ile geçerlidir. Bu beş yıllık süre içinde muafiyet tanınan ürünlerin ADR’nin ilgili bölümlerine eklenmesi veya ilgili bölümlerinden çıkarılması gerekir. Ancak Bakanlık, bu sürenin uzatılmasını talep edenlere, söz konusu muafiyetin ADR’ye eklenmesinin veya ADR’den çıkarılmasının bu süre içerisinde sağlanamamasının haklı ve makul gerekçelerini gösteren belgelerin sunulmasına bağlı olarak en çok bir yıl ek süre verebilir.

(4) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine ADR ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak muafiyet veya özel izin tanıyabilir.

Özel kurallar

MADDE 29- (1) Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk Boğazları Bölgesindeki köprüleri ve tüp geçitleri kullanımı ve karayolları üzerindeki tünellerin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi, işaretlenmesi ve bu tünellerden tehlikeli madde taşıyan taşıtların geçişleri ile ilgili usul ve esaslar; İdarenin ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak kaydı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim, Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Kurallar

Denetim yetkisi ve kullanımı

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine tabi olup, Bakanlık denetim faaliyetlerini kendisinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli aracılığı ile de yapar veya yaptırır.

(2) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap- samında bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri yerine getirir ve kullanırlar. (3) Bakanlıkça yapılacak tehlikeli madde denetim faaliyetleri yetkilendirilmiş Bakanlık

personeli tarafından yerine getirilir.
(4) Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin işletme denetimleri, sadece Bakanlık

tarafından yapılır.
(5) Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili per-

soneli, bu Yönetmelik kapsamında yol kenarı denetiminde görevli ve yetkilidirler.
(6) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara ilişkin hususlar
MADDE 31-
(1) Denetim yapmakla görevlendirilenler; 655 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında, bu Yönetmelik esaslarına göre yaptıkları dene- timler sırasında tespit ettikleri ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

(2) Bakanlık ve yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, denetim faaliyetleri sırasında iş birliği içerisinde ve koordineli olarak görev yapar.

(3) Denetimle görevlendirilecek personelin, en az lise veya dengi okul mezunu olması ve ADR ve ilgili mevzuat kapsamında 40 saat teorik, 8 saat uygulamalı eğitim aldıktan sonra yapılacak sınavda başarılı olması gerekir. Söz konusu personel ayrıca ADR ve mevzuat gün- cellemeleri hakkında eğitim alır.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tehlikeli madde yol ke- narı denetimi yapacak personeline, üçüncü fıkra kapsamında eğitim vermekle yükümlüdür.

(5) Bakanlık, elektronik denetim ve diğer denetimlerde uygulanacak usul ve esasları ayrıca düzenler.

Yol kenarı ve işletme denetimi

MADDE 32- (1) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında seyyar denetim veya sabit denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtların ve işletmelerin denetimini yapar. Teh- likeli madde taşıyan taşıtların denetimleri ayrıca, 30 uncu maddede belirtilen kurumlardan ka- rayolunda denetim yapma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına mensup personel ta- rafından da yapılır.

(2) Taşıtların yol kenarı denetimlerinde, taşıma evrakında yer alan gönderen ve alıcı bilgileri hakkında tereddüte düşülmesi halinde gönderen ve alıcı bilgileri, sevk irsaliyesi/e-ir- saliye/taşıma irsaliyesi ve benzeri belgeler üzerinden kontrol edilir.

(3) Taşıtların yol kenarı denetimlerinde, taşınan maddenin içeriği hakkında şüpheye düşülmesi halinde, gönderen/taşımacı 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de ya- yımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönet- meliğe veya 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimya- salların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Güvenlik Bilgi Formunu matbu veya dijital olarak denetim personeline ibraz etmek zorundadır.

(4) TMFB alma zorunluluğu ile ilgili olarak; alıcı, boşaltan, gönderen, paketleyen yük- leyen, dolduran ve tank-konteyner/portatif tank işletmecisi faaliyet konularına yönelik dene- timler işletme denetimi; 7 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamındaki gönderen ile taşımacı faaliyet konularına yönelik denetimler ise işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğuna ilişkin denetimler işletme denetimi veya elektronik denetim yoluyla yapılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatif tank işletme- cisi olarak faaliyet gösteren işletmelerin yükümlülüklerine yönelik hususlar işletme denetimi; taşımacı, gönderen, dolduran, paketleyen ve yükleyen olarak faaliyet gösteren işletmelerin yü- kümlülüklerine yönelik hususlar ise işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır.

(7) Taşıtların yol kenarı denetimlerinde; gönderen, dolduran, yükleyen veya paketleyen olarak bir takvim yılı içerisinde bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan yükümlülük- leriyle ilgili madde hükümlerini beşten fazla ihlal ettiği tespit edilen işletmeye, ayrıca yerinde denetim yapılır.

(8) İşletme denetimlerinde, işletme; alımı veya paketlenmesi ya da gönderimi yapılan tehlikeli maddelerle ilgili istenilen bilgi ve belgeleri denetim yapmakla görevli/yetkili olanlara, ibraz etmekle yükümlüdür.

(9) TMFB faaliyet konusu devir işlemleri ile ilgili denetimler, işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır.

Tutanakları düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar

MADDE 33- (1) İdari para cezası karar tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli perso- nel aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetkilendirilmiş Bakanlık personeli.
b) Trafik polisi.
c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli. Tutanakların düzenlenmesi
MADDE 34-
(1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince

bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında, 33 üncü maddede belirtilen per- sonel tarafından idari para cezaları için idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(2) Bu maddeye göre düzenlenecek tutanaklar, elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenecek tutanaklara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Tutanak ve tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 35- (1) Tutanakların; şekli, içeriği, düzenlenmesi, teslimi, takibi, basımı, da- ğıtımı, arşivlenmesi, imhası, elektronik sisteme aktarılması ve iptali ile tutanağı düzenleyenler ve bağlı oldukları kurum kuruluşların yükümlülüklerine ilişkin hususlarda 3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

İdari para cezası

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde faaliyetinde bulunanlara yönelik yapılacak yol kenarı ve işletme denetimlerinde, aşağıda yer alan ihlallere 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden taraflara onbin Türk Lirası,

b) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

c) 7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye dörtbin Türk Lirası, ç) 7 nci maddenin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye ikibin Türk Lirası, d) 7 nci maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye bin Türk Lirası,
e) 7 nci maddenin onbirinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye binbeşyüz Türk Li-

rası,
f) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye dörtbin Türk Lirası, g) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye bin Türk Lirası,

ğ) 13 üncü maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye dörtyüz Türk Li- rası,

h) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden gönderene yedi- yüzkırkiki Türk Lirası; (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket eden gönderene her bir bent için bindörtyüzseksenbeş Türk Lirası,

ı) 18 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden kıyı tesisi işletmecisine binse- kizyüzondokuz Türk Lirası,

i) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında zikredilen ithalatçıya, 18 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket edilmesi halinde yediyüzkırkiki Türk Lirası; (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde bentlerin her biri için bindörtyüzsek- senbeş Türk Lirası,

j) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden paketleyene bin- sekizyüzondokuz Türk Lirası; (b) bendine aykırı hareket eden paketleyene dokuzbinyüzyedi Türk lirası; (c) bendine aykırı hareket eden paketleyene üçbin Türk Lirası; (ç) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden paketleyene her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

k) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden yük- leyene her bir bent için binsekizyüzondokuz Türk Lirası; (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket eden yükleyene her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

l) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (h) bentlerine aykırı hareket eden doldurana her bir bent için bindörtyüzseksenbeş Türk Lirası; (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bent- lerine aykırı hareket eden doldurana her bir bent için yediyüzkırkiki Türk Lirası,

m) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (i) ve (l) bentlerine aykırı hareket eden taşımacıya her bir bent için bindörtyüzseksenbeş Türk Lirası; (d), (g), (ğ), (ı), (j), (k) ve (m) bentlerine aykırı hareket eden taşımacıya her bir bent için yediyüzkırkiki Türk Lirası; (e) bendine aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için yetmiş üç Türk Lirası; (f) bendine aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzdoksanaltı Türk Lirası; (h) bendine aykırı hareket eden taşımacıya binaltıyüzsekiz Türk Lirası,

n) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden sürücüye altı- yüzotuzyedi Türk Lirası; (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m) ve (n) bentlerine aykırı hareket eden sürücüye her bir bent için seksendokuz Türk Lirası,

o) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket eden alı- cıya her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

ö) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket eden boşaltana her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

p) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket eden tank-kon- teyner işletmecisine her bir bent için binsekizyüzondokuz Türk Lirası,

r) 27 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerine aykırı ha- reket eden işletme ve TMGDK’ye her bir bent için bin Türk Lirası; (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden işletme ve TMGDK’ye her bir bent için ikibin Türk Lirası,

s) 27 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı harekete eden işletmeye 27 nci maddenin bi- rinci fıkrasının (c) veya (ç) bentlerinin her biri için bin Türk Lirası,

ş) 27 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDK’ye bin Türk Lirası, t) 32 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene beşyüz Türk Lirası, u) 32 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzelli Türk Li-

rası,
ü) 32 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye üçbin Türk Lirası, idari para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkranın (c) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işlet-

meye, bu idari para cezası karar tutanağının tebliğ edildiği tarih esas alınarak aykırılığın gide- rilmesi için otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Birinci fıkranın (f) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işlet- meye, bu idari para cezası karar tutanağının tebliğ edildiği tarih esas alınarak aykırılığın gide- rilmesi için otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) 7 nci maddenin dördüncü veya beşinci fıkralarına aykırı hareket eden işletmeye bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen idari yaptırım uygulanır.

(5) 8 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket eden işletmeye bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari yap- tırım uygulanır.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak sure- tiyle uygulanır. Bu surette idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(7) Bu maddeye göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkilendirme

MADDE 37- (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, Bakanlığın bu Yönetmelik kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemlerin bir kısmını aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek üzere kamu kurum/kuruluşlarını veya Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite edilen mua- yene kuruluşlarını yetkilendirebilir:

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleş- mede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla beş yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süre bitimi sonunda yenilenebilir.

c) Bakanlık, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda bir- den fazla kamu kurum/kuruluşu, üniversite veya muayene kuruluşunu yetkilendirebilir.

ç) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Ba- kanlık tarafından onaylanır.

d) Yetkilendirilmiş olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlık idari düzenlemelerine uymakla yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.

e) Yetkilendirilmiş olanların ilgili mevzuata ve Bakanlık idari düzenlemelerine uyma- ması halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.

f) Yetkilendirme, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kal- dırmaz.

Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlar

MADDE 38- (1) ADR Anlaşmasına taraf olmadan önce diğer kurumlar tarafından teh- likeli madde taşımacılığı konularını ilgilendiren ancak ADR ve bu Yönetmelik ile uyumsuz olan mevzuat hükümleri, Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ADR Anlaşmasına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Güncelleme

MADDE 39- (1) Başta ADR’de yapılan güncellemeler ile ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişiklikler dikkate alınarak Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin güncelleme çalışmaları yapılır.

page52image62762624page52image62762816

18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53

Bildirim

MADDE 40- (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezalarına ilişkin bildirimler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre elektronik tebligat imkânı bulunması halinde buna göre yapılabilir, bu imkân bulunmaması halinde ise 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre yapılır.

(2) Bakanlık, tutanakların tebliğine ilişkin düzenleme yapabilir, ilgili kurumlarla pro- tokol imzalayabilir ve imzalanan protokole göre işlem tesis edebilir.

Diğer hükümler

MADDE 41- (1) Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, taşıma zinciri içinde kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu, iç suyolu veya demiryolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı diğer taşıma modlarının tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.

(2) ADR Bölüm 3.2 Tablo A’ya göre herhangi bir UN numarasına ataması yapılmamış tehlikeli maddelere ait UN numarası atama işlemleri, ilgili kapsamında akredite bir laboratuvar veya Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, altyapı ile ye- terlilikleri tehlikeli maddelerin uluslararası taşımacılığına ilişkin mevzuatın sınıflandırma bö- lümleri, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan test ve kriterler el kitabı ve model düzenle- melere göre uygun bulunan ve belgelendirilen laboratuvarlar tarafından yapılabilir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43- (1) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teh- likeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Tehlikeli Maddelerin Ka- rayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi
GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri 1/7/2022 tarihine kadar,
b) 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 27 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri

1/7/2023 tarihine kadar, uygulanmaz.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2-
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Ücretsiz olarak sadece “Alıcı” faaliyet konulu TMFB alan ve TMFB faaliyet konusu

devir işlemleri çerçevesinde Bakanlıkça ilgili TMFB’sine “Boşaltan” faaliyet konusu eklenen işletme, TMFB’sinin ilk yenilenme işleminde, bu Yönetmelik kapsamında güncel TMFB üc- retinin tamamını ödemek suretiyle ilgili TMFB’sini yenilemek zorundadır.

b) TMFB alan ve TMGD muafiyeti bulunan işletmelerin; TMGD muafiyetleri, Bakanlık U-Net Otomasyon Sisteminde tanımlanan süreye kadar devam eder.

Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tü- nellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 44-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.