Bozulabilir Gıda Maddesi Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanların Tip Testi Ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönerge yayınlandı. Söz konusu ürünlerde kullanılacak araçlar için yapılacak muayene ve testlerin esasları belirlendi. Bilindiği gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bozulabilir gıdaların yurtiçinde taşınmasında kullanılacak araçlar için Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi (BTB) zorunlu hale gelecek. Bu tarihten itibaren yeni üretimler ATP’ye uygun olacak. Bozulabilir gıda taşımacılığında halihazırda kullanılan yalıtımlı araçlar, 2025 yılına kadar BTB Belgesi’ni alması gerekecek.

Yayınlanan yönerge ile BTB belgesi verilmesinin usul esasları netleşti. Buna göre; Muayene Merkezlerinde uzman nezareti zorunluluğu 1. yıldan sonra kalkıyor. BTB ile birlikte sınıflandırılmaların başına T ibaresi geldi (T-FRC). BTB alan ekipmanların işaretlemeleri ATP Anlaşmasında belirlenen işaretlemelerin önüne “T” ibaresi getirilerek, ortadaki “r” ve “n” harfleri küçük yazılarak ve kırmızı renkle yapılır.

BTB’si bulunan ekipmanlarda taşınabilecek bozulabilir gıdalar, BTB işaretlemesinin ATP anlaşmasında karşılık gelen işaretlemesine göre belirlenir. (Örneğin, FRC ile taşınan ürünler T-FrC ile taşınabilir.)

Söz konusu yönetmelik şu şekilde:

BOZULABİLİR GIDA MADDESİ TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN ÖZEL EKİPMANLARIN TİP TESTİ VE TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, bozulabilir gıdaların taşınmasında, taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;

a) Bozulabilir gıda taşımacılığında kullanılan özel ekipmanların ATP anlaşması veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecek tüm teknik muayene ve tip test süreçlerini,

b) Bakanlıkça yetkilendirilen ATP tip test ve/veya muayene merkezlerinin yetkilendirilmesi ve denetimini,     

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 508 inci maddelerine ve 25/4/2012 tarihli ve 6298 sayılı Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile katılmamız uygun bulunan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya ve 2/7/2021 tarih ve 31529 sayılı Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. ATP: Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmayı,
 2. ATP İşletme Yetki Belgesi (AİYB): 2/7/2021 tarih ve 31529 sayılı Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca yayımlanan düzenleyici işlemlerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren ve faaliyete geçebilecek durumda olan muayene ve tip test merkezlerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen belgeyi,
 3. ATP muayene merkezi: 2/7/2021 tarih ve 31529 sayılı Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik kapsamında yalıtımlı ekipman ve soğutucu/ısıtıcı cihazların muayene ve doğrulamalarını yapmak üzere belirtilen şartları sağlayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ATP İşletme Yetki Belgesi verilen tesisleri,
 • ATP tip test merkezi: ATP Anlaşması kapsamında yalıtımlı ekipman ve soğutucu/ısıtıcı cihazların testlerini yapmak üzere belirtilen şartları sağlayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ATP İşletme Yetki Belgesi verilen tesisleri,
 1. ATP Uygunluk Sertifikası/Belgesi: Bozulabilir gıda taşınan özel ekipmanların ATP Anlaşmasında belirtilen standartlara uygunluğunun denetiminin test/muayene raporuyla teyidi sonucunda, bu rapora dayanılarak ATP Anlaşmasının EK 1, İlave-3 bölümünde yer alan formata ve içeriğe uygun olarak düzenlenen belgeyi,
 2. Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
 3. Bozulabilir gıda: ATP Anlaşmasıyla belirlenmiş olan bozulabilir gıdaları,
 4. Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi (BTB): ATP Anlaşmasının gerekliliklerini sağlayamayan ancak, yurt içinde ve ATP Anlaşmasına taraf olmayan ülkelere bozulabilir gıda taşımacılığında kullanılmak kaydıyla eski araçlar için Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre düzenlenen belgeyi,
 • İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
 1. İlk muayene: Özel nakliye ekipmanlarına ilk defa Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi düzenlenmesi için Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılan muayene ve test faaliyetlerini,
 • İstisnai muayene: Özel nakliye ekipmanlarının üstünde yapılan tamirat/tadilat gibi işlemler veya tasarım tip değişiklikleri sonucunda yapılan ve yapılan işleme göre periyodik muayene yerine kabul edilen muayene işlemini,
 1. İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
 2. Onay kuruluşu: Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek test ve muayeneleri onaylayan kurum/kuruluşları,
 3. Onay kuruluşu uzmanı: Muayene işleminin düzgün şekilde yapılmasını Onay Kuruluşu temsilcisi olarak sağlayan, Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde faaliyet gösteren işletmelerde muayenelere fiilen katılan ve muayene raporlarını imzalayan kişiyi
 4. Test/Muayene merkezi yetkilisi: İşletme idari yönden temsil ve ilzama yetkili ve işletme adına Bakanlığa ve Onay kuruluşuna karşı sorumlu kişiyi,
 5. Test/Muayene teknik sorumlusu: İşletmede yürütülen test ve muayenelerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden sorumlu kişiyi,
 6. Test/Muayene Uzmanı: Onay kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren işletmelerde test ve muayenelerin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişiyi,
 7. Özel nakliye ekipmanı: ATP Anlaşmasının Ek 1‘inde tanımlanan yalıtımlı kutu/ekipman ve varsa soğutucu/ısıtıcı cihazdan oluşan ekipmanları (Araç üstyapıları, konteynerler, yalıtımlı taşıma kapları ve benzeri),
 • Periyodik muayene: Özel nakliye ekipmanlarının, ATP Anlaşmasında öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak (eski ekipmanlar için Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak) yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,
 1. Ara rapor: Tip onay testi sonucunda Onay Kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren ATP Tip Test Merkezince Onay Kuruluşuna iletilmek üzere hazırlanan ve Tip Onay Test Raporunun düzenlenmesine esas teşkil eden raporu,
 2. Rapor: Tip onay testi ve periyodik/istisnai muayene ve üretimin uygunluğunun kontrolü sonucu düzenlenen dokümanı,
 3. Tip testi: Yeni üretilen özel ekipmanların (prototip) ısı aktarım katsayısı ve yalıtım türünü tespiti ile soğutucu/ısıtıcı cihazların kapasitesinin belirlenmesi amacıyla, ATP Anlaşmasında belirtilen yöntemlere uygun olarak, ATP tip test merkezlerinde gerçekleştirilen test faaliyetleri sonucunda onay kuruluşu tarafından tip testi onay raporu düzenlenmesi için yürütülen işlemleri,
 • Yönetmelik: 2/7/2021 tarih ve 31529 sayılı Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Bu Yönergede geçen ve bu maddede yer almayan terimler veya kavramlar için, Yönetmelik ve ATP Anlaşmasında yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletme Yetki Belgesi Alma, Yenileme, Gerekli Belgeler,  Devir

ATP Tip Test ve Muayene Merkezlerinin Faaliyet Kapsamları

MADDE 5 – (1) ATP tip test merkezlerinin faaliyet kapsamları aşağıda belirtilmiştir.

 1. 1a: Onay kuruluşu uzmanı gözetiminde faaliyet gösteren yalıtımlı ekipman tip test merkezleri.
 2. 1b: Onay kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren yalıtımlı ekipman tip test merkezleri.
 3. 2a: Onay kuruluşu uzmanı gözetiminde faaliyet gösteren termal uygulamalar (cihaz) tip test merkezleri.
 • 2b: Onay kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren termal uygulamalar (cihaz) tip test merkezleri.

            (2) ATP Muayene merkezlerinin faaliyet kapsamları aşağıda belirtilmiştir.

 1. 3a: Onay kuruluşu uzmanı gözetiminde faaliyet gösteren işletmeler.
 2. 3b: Onay kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren işletmeler.

(3) Sıcaklık İzleyici/Kaydedicilerin Doğrulanması faaliyetleri, AİYB sahibi tüm merkezlerde Onay Kuruluşu kontrolünde yürütülür.

ATP İşletme Yetki Belgesi almanın ve yenilemenin genel şartları

MADDE 6 – (1) Bu Yönerge uyarınca ATP muayene merkezi ve/veya ATP tip test merkezi olmak üzere AİYB almak veya yenilemek isteyen işletmeler,

 1. Araç, araç üstyapı imalat/tamir/bakım hizmetleri, soğutucu ısıtıcı cihaz imalat/tamir/bakım veya test/muayene faaliyetleri ile ilgili işlerde faaliyet yürütüyor olmak,
 2. Ek-1’de yer alan yeterliliklere sahip olmak,
 3. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıt olmak, 
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine sahip olmak,
 1. Yönetmelikte belirtilen ATP İşletme Yetki belgesi veya yenileme ücretini ödemek,

zorundadır.

(2) 1b, 2b ve 3b kapsamındaki yetkilendirmeler Bakanlık onayına tabi olup yetkilendirmeye ilişkin ek düzenlemeler yapılabilir.

(3) Bakanlık yetkilendirilen ATP Tip Test/Muayene Merkezlerinin faaliyet kapsamlarına ve bölgesel dağılımına ilişkin tedbirler alabilir ve kota koyabilir.

ATP Tip Test/Muayene Merkezlerinde bulunması zorunlu olan personel ve bu personelin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 7 – (1) Onay Kuruluşu Uzmanı gözetiminde faaliyet gösteren muayene/tip test merkezlerinde;

 1. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili en az 1 tip test/muayene merkezi yetkilisi,
 2. En az 1 müşteri kabul görevlisi,
 3. En az 1 tip test/muayene teknik sorumlusu,
 • En az 1 adet CE sınıfı sürücü belgesine sahip personel,

bulunmalıdır.

(2) Test/Muayene merkezi yetkilisi ve muayene teknik sorumlusu gerekli şartların sağlanması durumunda aynı kişi olabilir. Muayene teknik sorumlusu ve Müşteri kabul görevlisi aynı kişi olamaz.

(3) Onay Kuruluşu Uzmanı bulunmadan faaliyet gösterecek muayene/tip test merkezlerinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan personellere ilave olarak test/muayene alanı başına en az bir adet test/muayene uzmanı bulunmalıdır.

(4) Onay Kuruluşu ve Muayene Merkezlerinde çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Onay Kuruluşu Uzmanında en az, üniversitelerin mühendislik, teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır.
 2. Tip Test/Muayene Merkezi Teknik Sorumlusunda en az, üniversitelerin mühendislik, teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır.
 3. Tip test/Muayene Merkezi Muayene uzmanında en az, meslek yüksek okullarının makine, otomotiv, motor, tesviye, elektrik, iklimlendirme ve soğutma, kontrol ve otomasyon, mekatronik, elektronik bölümü mezunu olma şartı aranır.
 • Test ve Muayene merkezinde görev alacak teknik sorumlu, test/ muayene uzmanı, yetkilendirilme kapsamlarında; ATP Anlaşması Genel Bilgilendirme, Test ve Muayeneler konularında minimum 20 saat, Onay Kuruluşundan eğitim almaları gerekmektedir. Ayrıca söz konusu personelin her iki yılda bir ATP güncellemeleriyle ilgili sekiz saat yenileme eğitimi almaları zorunludur.

(5) Muayene merkezlerinde görev alacak her kademedeki personelin mesleki saygınlığa sahip olması şarttır.

(6) Yalnızca, bu maddede belirtilen şartları sağlayan personel muayene ve testleri yürütebilir. Yeni personel alınması, mevcut personelinin işten çıkması/çıkarılması, izinli/raporlu olması durumunda tip test/muayene merkezi derhal Onay Kuruluşunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

ATP Tip Test/Muayene Merkezi çalışma gün ve saatleri

MADDE 8 – (1) İşletici, muayene merkezini, günde en az yedi buçuk (7,5) saat, haftada en az kırk beş (45) saat açık ve hizmet sağlamaya hazır halde bulundurmak zorundadır. Bakanlık, söz konusu süreleri ihtiyaçlara göre değiştirebilir.

(2) Yeterli personelin sağlanması ve Onay Kuruluşunun izni ile muayene merkezleri, vardiya sistemi ile çalışabilir. Ayrıca işletici talebi olmaksızın, İdare tarafından talep edilmesi halinde, gerekli görülen muayene merkezlerinde en geç bir ay içerisinde vardiya sistemine geçilir.

(3) Bu maddedeki düzenlemeler muayene merkezinin faaliyet gösterebileceği çalışma gün ve saatlerini düzenlemekte olup, işçilerin çalışma, dinlenme ve izin süreleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir.

AİYB başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 9 – (1) Yönetmelik kapsamında Muayene Merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler ilk başvurularını aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Onay Kuruluşuna yapar. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yürütülmek istenen muayene faaliyetinin belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe.
 2. İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son yapılan değişikliklerin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri.
 3. Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi.
 • Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi,
 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
 2. Başvuru kapsamı doğrultusunda Ek-1’de yer alan ilgili kriterlere ilişkin bilgi ve belgeler.

(2) Elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde onay kuruluşu, bu belgelerin asıllarını isteyebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Onay kuruluşu, tip test/muayene merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletme ile ilgili değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme, Yönetmelik hükümleri ve ilgili eklerinde belirtilen kriterler çerçevesinde, başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ve yerinde yapılacak inceleme sonuçları esas alınarak yapılır.

 1. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Onay Kuruluşu tarafından tip test/muayene merkezi olarak faaliyet göstermesi uygun bulunan tesis, gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa bildirilir.
 2. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda Onay Kuruluşu tarafından yapılacak incelemeler için personel görevlendirebilir.
 3. Onay Kuruluşu, mahallinde yapılacak inceleme hizmeti için inceleme ücreti ve giderlerini başvuru sahibine fatura eder.
 4. Bakanlık tarafından verilen AİYB, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak işleticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ATP İşletme Yetki Belgesinin Düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) AİYB başvurusu, başvuru belgelerinin Bakanlığa ulaşmasına müteakip 20 gün içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Başvuruya ait bilgi ve belgelerde eksiklikler olması veya Yönetmelik’te belirlenmiş olan AİYB ücretinin, ödeme numarası ile birlikte bildirilen süre içerisinde ödenmemesi halinde başvuru reddedilir.

(3) AİYB sahibi işletmeler, AİYB alma ve yenileme aşamasında sundukları bilgi ve belgelerde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri (adres, nevi, unvan, sahiplik yapısı vb.), değişiklik tarihinden itibaren altmış gün içerisinde onay kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Ancak yerel yönetimler tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle işletmenin adres bilgilerinde yapılacak düzeltme işlemlerinde bildirim süresi aranmaksızın talep karşılanır.

(4) Yönergenin 5 inci maddesinde yer alan ilgili faaliyet kapsamı dahilinde başvurusu olumlu sonuçlandırılan işletme için elektronik belge olarak düzenlenen AİYB, işletme yetkililerinin erişimine sunulur.

(5) AİYB’nin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yenileme

MADDE 12 – (1) AİYB yenilemelerinde;

a) AİYB sahipleri; AİYB’lerinin yenilenmesi için belge geçerlilik süresinin bitim tarihinden doksan gün öncesinden itibaren onay kuruluşuna müracaat edebilirler. AİYB, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, AİYB’nin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Bu bentte belirlenen doksan günlük süre içerisinde yenilenen AİYB’ler için belge geçerlilik tarihine kadar kalan süre, yenilenen AİYB’nin geçerlilik süresine ilave edilir.

b) AİYB yenileme başvurularında Yönergenin 9 uncu maddesinde istenen bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan süre içerisinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yenileme şartlarının yerine getirilmediği hallerde yenileme hakkı kaybedilir.

Devir işlemleri

MADDE 13 – (1) AİYB, sadece adına düzenlenen işletme tarafından kullanılabilir, satılamaz ve devredilemez.

(2) Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez. Buna göre;

a) Gerçek kişilerde, AİYB’nin sahibinin talebi üzerine AİYB; babası, annesi, eşi, çocukları veya kardeşleri arasından biri adına düzenlenebilir.

b) Gerçek kişilerde, AİYB sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan AİYB, AİYB sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari  %25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir.

c) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen geçerli AİYB sahibi olan gerçek kişinin ölümü halinde ölen gerçek kişinin kanuni mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları kaydıyla; feragatname verilen kanuni mirasçılardan biri adına AİYB yeniden düzenlenir.

(3) Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri ve birleşmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) AİYB’si olan bir tüzel kişiliğin 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen AİYB, yeni ortaya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için, bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel kişiliklerin, AİYB’nin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvafakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, birden fazla AİYB’si olması halinde, her bir AİYB için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır.

b) AİYB’li veya AİYB’siz bir tüzel kişiliğin 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka AİYB’li tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına AİYB yeniden düzenlenir.

(4) Bu madde kapsamında düzenlenecek AİYB’ler için ücret alınmaz.

(5) Bu madde kapsamında AİYB’nin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.

İşletme esasları

MADDE 14 (1) Test/Muayene merkezleri, test/muayeneye başlamadan önce; ekipmanları muayene için hazırlar. Bu hazırlık, ekipman üstündeki gerekli söküm işlemlerinin yapılarak test/muayene ekipmanlarının bağlanmasını ve test/muayene esnasında iş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanmasını içerir.

(2) Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde faaliyet gösteren ATP Tip Test ve Muayene Merkezlerinin Onay Kuruluşunun uzman görevlendirmesi için muayeneler için muayenenin gerçekleştirileceği tarihten en geç bir hafta, tip testi için en geç 2 hafta öncesinde Onay Kuruluşuna iletilir. Aksi halde yaşanacak sorunlardan Onay Kuruluşu sorumlu tutulamaz

(3) Muayene merkezleri, yılın herhangi bir zamanında yapılan başvurulara en geç 1 hafta içinde cevap verebilecek şekilde gerekli ortam koşullarını sağlamak ve devam ettirmekle yükümlüdür.

(4) Tip Test Merkezleri, başvurulara en geç bir ay içinde cevap verebilecek şekilde gerekli ortamı sağlamak ve test için uygun oldukları takvimi 3 aylık periyotlarda Onay Kuruluşuna iletmek zorundadır.

(5) Onay kuruluşu uzmanı gözetiminde faaliyet gösteren ATP tip test/muayene merkezlerinde yürütülen faaliyetler sonucunda elde edilen muayene ve test verilerine göre Onay Kuruluşu tarafından elektronik veya ıslak imzalı olarak rapor hazırlanır.  Ham veriler Onay Kuruluşu ve ilgili muayene/test merkezi tarafından arşivlenir.

(6) Onay kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren ATP muayene merkezlerinde hazırlanan raporlar ilgili muayene merkezleri tarafından düzenlenir. Muayene raporları testi gerçekleştiren Muayene uzmanı ve Muayene Merkezi teknik sorumlusu tarafından ıslak veya e-imzalı olarak hazırlanarak Onay kuruluşuna iletilir.  Rapor ve ham muayene verileri ilgili merkez tarafından arşivlenir. Muayenelere ilişkin ATP Muayene merkezlerince düzenlenen raporlara ilişkin her türlü sorumluluk merkezlere aittir.

(7) Onay kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren ATP tip test merkezlerinde Test sonucunda ATP Test Merkezi tarafından onaya esas teşkil edecek ve formatı onay kuruluşu tarafından belirlenen ara rapor testi gerçekleştiren Test uzmanı ve Test Merkezi sorumlusu tarafından ıslak imzalı olarak 2 nüsha halinde hazırlanır. Bir nüshası Onay kuruluşuna verilmek üzere ekipman sahibine verilir. Diğer nüsha ve ham test verileri ilgili merkez tarafından arşivlenir. Tip testlerine ilişkin ATP tip test merkezlerince düzenlenen ara raporlara ilişkin her türlü sorumluluk merkezlere aittir.

(8) Tüm ATP tip test/muayene merkezlerinde yürütülen faaliyetler sonucunda hazırlanan ATP Uygunluk Belgesi, Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi ve Tip Test Raporları taşımacılık faaliyetine esas teşkil eder ve yalnızca Onay Kuruluşunca elektronik veya ıslak olarak imzalanabilir.

(9) Onay kuruluşu uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren ATP tip test/muayene merkezlerinde işletmeciye ait ekipmanların muayene/testleri Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde veya diğer ATP tip test/muayene merkezinde yapılır.

(10) ATP Muayene merkezlerinin müşteri adına Onay Kuruluşuna yapacakları başvurularda, başvurunun tam, eksiksiz ve uygun şekilde olmasından yükümlüdür. Eksik ve yanlış bilgi/dokümana sahip başvurular, Onay Kuruluşunca geri gönderilir. İlgili merkez bu tür başvurularda muayene/test işlemini gerçekleştirmiş olması durumunda, bu işlemden ve sürecin uzamasından oluşacak sorumlulukları karşılamakla yükümlüdür.

(11) AİYB sahibi ATP Muayene/Test Merkezlerinin yetkilendirme için gerekli altyapıyı devamlılığını sağlaması ve muayene/test kayıtlarını düzgün tutmalarının kontrolü amacıyla Onay Kuruluşu tarafından yıllık olarak, incelenir. Bakanlık tarafından denetime personel görevlendirilebilir ve inceleme sıkılığının artırılması talep edilebilir.

(12) Onay Kuruluşunca yapılan incelemeler sırasında muayene/testlerin gerçekleştirilmesini etkileyen bir eksiklik bulunması halinde muayene/testler durdurularak Bakanlığa bilgi verilir.

(13) Muayene/tip test merkezleri tarafından, mevzuatta belirtilen kurallara uymayarak iş sürecinin yavaşlatılmasına, gecikmesine, uzamasına, engellenmesine yol açacak herhangi bir durumda Onay Kuruluşu ilgili başvurunun tamamlanması adına, başvuru sahibini başka bir ATP muayene veya test merkezine yönlendirebilir veya bir uzman görevlendirerek, ücret kalemlerinde belirtilen ücretler mukabilinde başvuru sürecini sonuçlandırabilir. Bu gibi durumlar Onay Kuruluşu tarafından Bakanlığa bildirilir.

(14) Muayene/test merkezi ilgili aksaklığa yol açan durumu ivedi olarak ortadan kaldırmakla ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Aynı durum ile tekrar karşılaşılması durumunda muayene merkezi/test merkezinde yürütülen faaliyetler Onay Kuruluşunca durdurularak, Bakanlığa bilgi verilir. 

(15) Onay Kuruluşu Uzmanı bulunmadan faaliyet yürüten ATP muayene/test merkezlerinin gerekliliklerde, atandıktan sonrasında çıkan eksiklikler ivedi şekilde giderilmeli ve Onay Kuruluşuna yazılı olarak bildirilmelidir. Bu gibi durumlarda muayene/testler Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde yürütülür ve Bakanlığa bilgi verilir.

(16) ATP Muayene/Test Merkezlerinde çalışanların, sağlık ve güvenlikleri ile ilgili olarak 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümlerine uyulması zorunludur. ATP Muayene/Test Merkezlerinde gerçekleştirilen test ve muayenelerde her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirinin alınması ve bunlara uyulması ATP Muayene/Test Merkezi işletmecisinin sorumluluğundadır.

(17) Müşterileri tarafından ATP Muayene/Test Merkezlerine muayene/testler için teslim edilen her türlü ekipman ve araçlara ilişkin sorumluluk, ekipman/aracın teslimin alınmasından test/muayene sonrası müşteriye iade edilmesine kadar, işletmeciye aittir. Müşteri mülküne ilişkin her türlü tedbir işletmeciler tarafından alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ATP Uygunluk Belgesi ve Bozulabilir Gıda Taşımacılık Belgesi Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Muayene ve Donanım Kriterleri

Genel hükümler

MADDE 15 – (1) ATP anlaşmasına uygun üretilmiş ekipman ve araçların test, muayene onay ve belgelendirme işlemleri Yönetmelik kapsamında ATP anlaşmasına göre yürütülür.

 1. ATP Uygunluk Belgesi alan ekipmanların etiketleme ve işaretlemeleri ATP Anlaşması uyarınca yapılır.
 2. BTB alan ekipmanların işaretlemeleri ATP Anlaşmasında belirlenen işaretlemelerin önüne “T-” ibaresi getirilerek, ortadaki “r” ve “n” harfleri küçük yazılarak ve kırmızı renkle yapılır.
 3. BTB’si bulunan ekipmanlarda taşınabilecek bozulabilir gıdalar, BTB işaretlemesinin ATP anlaşmasında karşılık gelen işaretlemesine göre belirlenir. (Örneğin, FRC ile taşınan ürünler T-FrC ile taşınabilir.)
 4. BTB alan ekipmanların etiketlemeleri ve yalıtımlı ekipman ayırt edici işareti Ek-2’de belirtilmiştir.
 5. ATP Anlaşmasına göre tip testi yapılan soğutucu/ısıtıcı cihazların işaretlemesi Ek-2’ de belirtilmiştir.
 6. BTB içerik ve formatı Ek-3’de belirtilmiştir.

BTB Muayene ve Donanım Kriterleri

MADDE 16 – (1) BTB alacak yalıtımlı ekipmanlar aşağıda belirtilen şartları sağlar. Mekanik soğutmalı ekipmanlar için Kontrol ve testler Ek-4’ de bulunan kontrol formu ve kriterlere göre yapılır. Diğer termal uygulamalara sahip yalıtımlı ekipmanların testler ve kontrolleri Onay Kuruluşunun önerisi ve Bakanlığın onayına göre yapılır.

a) Yalıtımlı ekipmanın iç ve dış yüzeyinde herhangi bir yıpranma, delinme veya çatlak bulunmamalıdır. Kapıları kapatıldığı zaman yalıtımlı ekipman içine herhangi bir ışık sızıntısı olmamalıdır.

b) Yalıtımlı ekipmanın iç sıcaklığını ATP Anlaşmasıyla belirlenmiş olan bozulabilir gıdaların sıcaklık değerleri arasında tutabilecek mekanik cihazlar veya diğer termal uygulamalar bulunur. Sıcaklık değerlerinde +2 tolerans uygulanır.

c) Yalıtımlı ekipmanların bu Yönergede belirtilen şartlara uygunluğu yetkilendirilmiş Onay Kuruluşu tarafından 3 yıllık periyotlarda test edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücretler

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin ücretler ve bunların uygulanmasına ilişkin esaslar Ek-5’ te belirtilmiştir.  Ek-5’ te verilen ücret tablosunda yer alan ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen ATP Uygunluk Belgesi ve Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi ücretleri, başvuru sahiplerince Onay Kuruluşuna peşin yatırılır. Aksi halde belge düzenlenmez.

(3) Yönergenin 5 inci maddesi uyarınca birden fazla faaliyet kapsamında (1a, 2a ve 3a) yetkilendirilerek AİYB almak isteyen işletmeler, yetkilendirilmeyi talep ettikleri her bir faaliyet kapsamı için ayrı ayrı yetki belgesi ücreti ödemek zorundadır. Ancak 1a, 2a ve 3a kapsamında yetkilendirilmiş AİYB sahibi işletmelerin 1b, 2b ve 3b kapsamına geçişleri için yetki belgesi ücreti talep edilmez.

(4) Bakanlık tarafından belirlenen Onay Kuruluşu ücretleri ATP muayene merkezlerince Onay Kuruluşu tarafından bildirilen banka hesabına peşin olarak yatırılır. Aksi hallerde Onay Kuruluşunca muayene işlemlerine başlanmaz.

(5) Üretmiş oldukları ekipmanlar için tip test raporu almak için Onay Kuruluşuna başvuruda bulunanlar, tip test merkezi ücretlerini randevu almış oldukları tip test merkezlerine ücret tablosuna uygun olarak ayrıca yatırırlar.

(6) Test ve muayenelerde test/muayene tekrarı yapılması veya test sürelerinde uzama olduğu takdirde oluşacak ilave ücretler, Onay Kuruluşu tarafından başvuru sahibine kesilecek faturaya ilave edilir.

(7) Test/muayene merkezlerinden kaynaklanan kusurlardan dolayı test/muayene tekrarı yapılması veya test sürelerinde uzama olursa, ortaya çıkacak fark ücreti müşterilere yansıtılamaz. Bu durumda ortaya çıkacak ilave Onay Kuruluşu ücretleri test/muayenenin yapıldığı merkezlere Onay Kuruluşunca fatura edilir.

(8) Test/Muayene merkezlerince müşterilere kesilecek faturalarda, ücret tablosunda belirtilen tüm ücret kalemleri açıkça belirtilir.

(9) Yönergede belirtilen ücretlere, ekipmanların test/muayeneleri sırasında çıkabilecek tamir ve tadilat ile eksikliklerin giderilmesi işlemlerine ilişkin tip test/muayene merkezi tarafından müşterilerinden alınacak hizmet bedelleri dâhil değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönergede belirtilen hususlar Yönetmelik’te belirlenen denetim ve idari yaptırımlara ilişkin hükümlere tabidir.

Elektronik veri aktarımı

MADDE 19 – (1) Onay Kuruluşu, muayene merkezlerinde yapılan tüm uygulamaları ve bu Yönerge kapsamında düzenlenecek her türlü rapor ve belgeyi bu Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde web tabanlı bir sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemine entegre etmek zorundadır.

  Mevcut ATP Muayene ve Tip Test Merkezleri

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihten önce, Bakanlığın izni ile Onay Kuruluşunun gözetiminde muayene ve test faaliyeti yürüten işletmelerde faaliyetlere Yönerge yayımından itibaren bir (1) yıl süre ile devam edilir. Söz konusu işletmelerin, bu Yönergeye göre varsa eksikliklerini en geç bir (1) yıl içinde tamamlayarak İşletme Yetki Belgesini almaları gerekir.   

ATP Uygunluk/Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Onay kuruluşu, bu Yönergenin yayımlandığı tarihten sonra ATP Muayene Merkezi bulunmayan yerlerde, Bakanlığın uygun görüşünü almak şartıyla geçici sürelerde iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarını sağlamak kaydıyla uygun yerlerde ekipmanlara, muayene yaparak ATP Uygunluk/Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi düzenleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 20– (1) 8/5/2017 tarih ve 38880 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 (1) Bu Yönerge Bakanlık Makamının onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 22 (1) Bu Yönerge hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

EK-1

ATP TİP TEST/MUAYENE MERKEZİ KRİTERLERİ

 1. KAPSAM

1

ATP Yalıtımlı Ekipman Tip Testi İşlemleri

1a

Onay Kuruluşu Uzmanı Gözetiminde

1b

Onay Kuruluşu Uzmanı Bulunmadan

2

ATP Termal Uygulamalar (Cihaz) Tip Testi İşlemleri

2a

Onay Kuruluşu Uzmanı Gözetiminde

2b

Onay Kuruluşu Uzmanı Bulunmadan

3

ATP Periyodik Test-Muayene İşlemleri

3a

Onay Kuruluşu Uzmanı Gözetiminde

3b

Onay Kuruluşu Uzmanı Bulunmadan

B.  İDARİ DOKÜMANLAR

SIRA

KRİTER

KAPSAM

1

Yürütülmek istenen muayene faaliyetinin belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe.

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

2

İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son yapılan değişikliklerin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri.

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

3

Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi.

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

4

Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi.

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

5

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı dosyaya eklenmelidir.

(Ruhsatın fotokopisini dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

 1. GENEL ŞARTLAR

SIRA

KRİTER

KAPSAM

1

Güncel Organizasyon Şeması mevcut mu?

(Dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

2

Çalışanların SGK kayıtları mevcut mu?

(Dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

3

ATP anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek olan işlemler için prosedür oluşturulmuş mu? Prosedürün atıf yaptığı talimatlar nelerdir?

(Dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

4

Oluşturulmuş olan prosedürlerin iş akış şeması var mı? Müşterinin başvurusundan, işlemlerin sonuna kadar olan süreç tarif edilmiş mi?

(Dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

5

Süreç veya prosedürde kullanılan formlara atıf yapılmış mı? (Başvuru Formu, Teklif Formu, Rapor Formatı vb.)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

6

Gerçekleştirilecek olan işlemler için müşteri mülkiyetinin yönetilmesi ile ilgili prosedür var mı? Bununla ilgili sözleşmeye hüküm eklenmiş mi?

(Dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

7

Firmanın kazalara karşı 3.taraf ve müşteri mülkünün korunması için sigortası var mı?

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

8

İdare ve hizmet binası, çalışanlara ve müşterilere hizmet verebilecek teknik özelliklere ve yeterli kapasitede sosyal donatılara (lavabo, wc, mescit, müşteri kabul alanları)   sahip mi?

(ATP Muayene Merkezi Müşteri kabul alanında Bakanlıkça yayımlanan ücret tarifesi ve işletici yetki belgesi görünür bir yere asılmalıdır.)

Mevcut sosyal donatıları belirtiniz:……

(Fotoğrafları dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

9

İşletme girişinde sınır güvenliği tel örgü, duvar ve benzeri bir yapı ile sağlanıyor mu?

(Fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

10

Park sahası araçların kolay manevra yapabileceği ve park etmelerine elverişli olarak trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

Aşağıda belirtilen şartların sağlanması koşulu ile muayene merkezlerinin kendi bünyesinde park sahası bulundurmasına zorunlu değildir.

1-  Park sahası sahibi ile imzalanan noter onaylı hizmet/kira sözleşmesi bulunmalıdır.

2-  Park sahası için muayene merkezi müşterilerinden ücret alınmayacağına ilişkin beyan verilmelidir. ( Bu beyan müşterilerin göreceği şekilde müşteri kabul alanında duyurulacaktır.) 

3-  Park sahasının güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.(Etrafı belirgin bir şekilde ayrılmış, güvenliği bulunan ve 3.şahıslardan korunan bir alan olmalıdır.)

4-  Park sahası giriş çıkışı kamera kayıt sistemi kontrol edilmelidir. (Park sahasını gösteren kamera görüntüsünü dosyaya ekleyiniz)

(Park sahası fotoğraflarını, varsa ilgili sözleşme ve beyanı  dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

11

Test/Muayene merkezinde, gerekli olan her türlü açıklayıcı/yönlendirici panolar ve levhalar, merkezin uygun yerlerine asılmış olmalıdır?

(Fotoğrafları dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

12

ATP Muayene Merkezinin önüne Bakanlıkça formatı belirlenen ve  “ATP Muayene Merkezi” yazılı,   En az 80 x250 cm boyutunda tabela yaptırılarak müşterilerin göreceği şekilde asılmalıdır.

3a,3b

13

Tip Test/Muayene merkezi internet sitesinde Bakanlık tarafından yapılan yetkilendirme, yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgiler, ücret tarifelerin yer aldığı bölümler bulunmalıdır.

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

14

Her test/muayene merkezinde, yeterli kapasitede, uygun bir ortama kayıt yapan bilgi işlem sistemi kurulur.

Test/Muayene alanına giren araçların plakları, ekipmanlar ve test/muayene alanında yapılan işlemlerin izlendiği ve bu kayıtların en az 6 ay süre ile saklanabildiği kamera kayıt sistemi mevcut mu?

(Kamera kayıt sistemine ait fotoğrafları dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

15

Kalibrasyona tabi cihaz listesi oluşturulmuş mu? İlgili cihazların kalibrasyon takip listesi oluşturulmuş mu?

(Dosyaya ekleyiniz.)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

16

Kalibrasyona tabi olmayan cihazların listesi oluşturulmuş mu? İlgili cihazların tamir/bakım kayıtları oluşturulmuş mu?

(Dosyaya ekleyiniz.)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

17

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Test/Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla ekipmanların kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Kayıtları dosyaya ekleyiniz)

(Test/Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

18

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümlerini yerine getirdiğine ilişkin kayıtlar mevcut mu?

Bu kanun hükümlerine uygun olarak yeterli sayıda ve sınıfta iş sağlığı ve güvenliği uzmanı firmada mevcut mu?

Muayene yapan her bir personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli teçhizat altyapısı firmada mevcut mu?

(İSG kuruluşu ile yapılan sözleşme ve/veya İş güvenliği uzmanına ait sertifikaları dosyaya ekleyiniz.)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

19

Muayene/test merkezinin başvuru kapsamına uygun olarak Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen niteliklerde ve yeterli sayıda personel istihdam edilir.

Test/Muayene Alanı Adedi:

Teknik sorumlu sayısı:

Test/Muayene uzmanı sayısı:

Müşteri kabul görevlisi sayısı:

(İlgili personele ait, başvuru sahibi şirkette çalıştıklarına ilişkin sigorta kayıtlarını, diplomaları , sürücü belgesini dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

20

Test ve Muayene merkezinde görev alacak teknik sorumlu, test/ muayene uzmanları muayene/ test merkezinde kullanılan test cihazlarının kullanımına dair gerekli eğitimleri almış mı?

(Eğitim kayıtlarını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

21

Test ve Muayene merkezinde görev alacak teknik sorumlu, test/ muayene uzmanı, yetkilendirilme kapsamlarında; ATP Anlaşması Genel Bilgilendirme, Test ve Muayeneler konularında Onay kuruluşunca verilecek eğitimleri almış olmalıdır.

(Eğitim sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

 1. YALITIMLI EKİPMAN TİP TEST MERKEZİ ALTYAPI BİLGİLERİ

SIRA

KRİTER

KAPSAM

1

Tip test merkezi yalıtımlı bir odaya sahip mi?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b

2

Tip testi merkezi test yapılacak ekipmanın ölçülerine uygun mu? En az 15 m uzunluğa ve en az 4 m genişliğe sahip mi?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b

3

Muayene alanı işaretlemeler ile belirgin bir şekilde ayrılmış mı?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b

4

Boyutsal ölçümlerinin yapılabilmesi için, gerekli sayıda ve kalibrasyonlu metre, lazer metre mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

1a, 1b

5

0.2 K hassasiyete sahip, en az 24 noktadan sıcaklık kaydı alabilen ve verileri kaydedebilen sistem mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

1a, 1b

6

Dahili ısıtma veya dahili soğutma yöntemlerinde kullanılan güç kontrollü teçhizata sahip mi? (ısıtma yöntemine göre 1 W/cm2 ısı yayımına sahip ve elektrik enerjisi tüketimi ±0.5% ile hesaplanabilmelidir.)

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

1a, 1b

7

Yalıtımlı oda içerisindeki havanın sirkülasyonunu sağlamak için hız kontrollü fanlara sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

1a, 1b

8

Yalıtımlı odanın duvarlarından 10 cm uzağındaki havanın hızını ölçebilen teçhizata sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

1a, 1b

9

Ekipman içerisinde hava sirkülasyonunu sağlamak için, test edilen gövdenin boş hacmine bağlı olarak saatte 40 ile 70 hava dolusu sirkülasyon sağlayacak hız kontrollü teçhizata sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

1a, 1b

10

Yalıtımlı oda ile ekipmanın dahili iç ısıtma veya dahili iç soğutma yöntemleri esnasında kullanılacak teçhizat tip testi esnasında en az 25 °C fark elde edilmesine imkân veriyor mu?

1a, 1b

11

Test verilerini en fazla 15 dk da bir işleyerek kaydedebilen, test sürecini istenilen süre bölümlerine ayırarak bu bölümler karşılaştırabilen ve sonucu çıktı olarak (yazdırılarak veya kayıt cihazına aktarılarak) verebilen bir bilgisayar sistemine sahip mi?

(Cihazın/Programın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

1a, 1b

12

Test istasyonu; dahili soğutma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 10% hata payı, dahili ısıtma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 5% hata payı ile ölçüm yapabiliyor mu?

(Ölçüm Belirsizliği Raporunu Dosyaya Ekleyiniz)

1a, 1b

13

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

1a, 1b

 1. TERMAL UYGULAMALAR TİP TEST MERKEZİ ALTYAPI BİLGİLERİ

SIRA

KRİTER

KAPSAM

1

Tip test merkezi -30 °C / 30 °C arasında çalışabilen yalıtımlı bir odaya sahip mi?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

2a, 2b

2

Tip test merkezi yoğun yalıtımlı kalorimetre kutusuna sahip mi?

(Kalorimetre kutusu K hesap raporu, boyut bilgileri raporunu ekleyiniz)

2a, 2b

3

Cihazlar ile kolay entegre edilebilir ve devri ayarlanabilir bir motora sahip mi?

(Ekipman bilgi dokümanını ekleyiniz)

2a, 2b

4

Yeterli sayıda (en az 42) ve cihaz test düzeneğine uygun yerleştirilmeye imkân veren sıcaklık ölçerler ve bunların kaydının yapıldığı sistem mevcut mu?

(Sıcaklık ölçer ve data logger özelliklerini içeren dokümanları ekleyiniz)

2a, 2b

5

Dahili ısıtma veya dahili soğutma yöntemlerinde kullanılan güç kontrollü teçhizata ve harcanan gücün hesaplanmasına imkân veren sisteme sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

2a, 2b

6

Test düzeneğinde yüksek ve alçak basınç hattındaki basıncı ölçmeye imkân veren basınç ölçerler ve ölçülen değerleri kaydetmeye imkân veren sistem mevcut mu?

2a, 2b

7

TS EN 16440-1 Standardında test düzeneği ve ölçümler ile ilgili belirtilen ölçüm belirsizliklerine uyulduğuna dair hesap raporu mevcut mu?

(Raporu Ekleyiniz)

2a, 2b

8

Test istasyonu; dahili soğutma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 10% hata payı, dahili ısıtma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 5% hata payı ile ölçüm yapabiliyor mu?

(Ölçüm belirsizliği raporunu dosyaya ekleyiniz)

2a, 2b

9

Test verilerini en fazla 15 dk aralıkla işleyerek kaydedebilen, test sürecini istenilen süre bölümlerine ayırarak bu bölümler karşılaştırabilen ve sonucu çıktı olarak (yazdırılarak veya kayıt cihazına aktarılarak) verebilen bir bilgisayar sistemine sahip mi?

(Cihazın/Programın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir)

2a, 2b

10

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

2a, 2b

 1. MUAYENE MERKEZİ ALTYAPI BİLGİLERİ

SIRA

KRİTER

KAPSAM

1

Periyodik test-muayene merkezi test edilecek ekipman ölçülerine uygun kapalı alana sahip mi?

(Test-muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b

2

Dış hava koşulları 15 °C altında olduğu durumlarda testi gerçekleştirebilecek herhangi bir önleme sahip mi? Yılın herhangi bir günü dış hava koşuluna bağlı kalmaksızın gelen başvuruya cevap verebilecek önlemlere sahip mi?

(Test-muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b

3

Muayene alanı işaretlemeler ile belirgin bir şekilde ayrılmış mı?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b

4

Boyutsal ölçümlerinin yapılabilmesi için, gerekli sayıda ve kalibrasyonlu metre, lazer metre mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

3a, 3b

5

En az 2 iç ve 2 dış noktadan sıcaklık kaydı yapabilen, -25 °C ile 40 °C arasında çalışabilen data logger mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

3a, 3b

6

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b

 1. ONAY KURULUŞU UZMANI BULUNMADAN FAALİYET YÜRÜTÜLEN İŞLETMELER– EK GEREKLİLİKLER

G1. YALITIMLI EKİPMAN VE TERMAL UYGULAMALAR TİP TESTLERİ

SIRA

KRİTER

KAPSAM

1

Tip test merkezinin TS EN 17025 akreditasyonu var mı?

1b, 2b

2

Tip testi işlemlerini onay kuruluşu uzmanı gözetiminde en az 1 yıl süre ile gerçekleştirdi mi?

1b, 2b

3

Testleri gerçekleştirecek merkez personelinin ATP Anlaşması yetki kapsamı genişletme genel iş akış ve teknik bilgilendirme ile ara test raporu düzenleme konularında eğitimleri mevcut mu?

(Eğitim sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

1b, 2b

4

Teknik sorumlu ve müşteri kabul görevlisi personeline ek olarak test uzmanı istihdam edilmiş mi?

1b, 2b

G2. MUAYENE MERKEZLERİ

SIRA

KRİTER

KAPSAM

1

Periyodik test-muayene işlemlerini ONAY KURULUŞU uzmanı gözetiminde en az 1 yıl süre ile gerçekleştirdi mi?

3b

2

Periyodik testleri/muayeneleri gerçekleştirecek merkez personelinin ATP Anlaşması yetki kapsamı genişletme genel iş akış ve teknik bilgilendirme ile test/muayene kontrol formunu düzenleme konularında eğitimleri mevcut mu?

(Eğitim sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

3b

3

Teknik sorumlu ve müşteri kabul görevlisi personeline ek olarak muayene uzmanı istihdam edilmiş mi?

3b

EK-2

Etiket bilgileri

 1. Bozulabilir Gıdaların Yurtiçi Taşınmasında Kullanılan Yalıtımlı Ekipman Ayırt Edici İşaretleme Tescil Etiketi Bilgileri

BTB

BOZULABİLİR GIDALARIN (YURTİÇİ) TAŞINMASI İÇİN ONAYLANMIŞTIR.

Belge Numarası

Ekipman Seri No

BTB İşaretlemesi

Son Geçerlilik Tarihi

 1. Bozulabilir Gıdaların Yurtiçi Taşınmasında Kullanılan Yalıtımlı Ekipman Üretici Etiketi Bilgileri (Bilgi Etiketi Bulunmayan Ekipmanlar için)

Üretici Bilgi Etiketi

Marka

Model

Bilgiye ulaşılamıyorsa (-) ile geçilebilir

Seri No

Ulaşılamıyorsa araç şasi numarasının son 6 hanesi kullanılabilir.

Üretim Tarihi

Bilgiye ulaşılamıyorsa (-) ile geçilebilir veya araç model yılı yazılabilir.

Yukarıda örneği verilen BTB tescil plakası/etiketi ve üretici etiketi muayene merkezleri tarafından aşağıdaki şekilde hazırlanarak ekipman üstüne yerleştirilmelidir;

 • En az; 160 mm genişliğinde, 100 mm yüksekliğinde,
 • Ekipman üzerinde başka bir onay plakası var ise yanına, yok ise kolayca görülebilecek şekilde kalıcı olarak yerleştirilmelidir. Plaka dış hava şartlarına, korozyona ve yangına dayanıklı olmalıdır.
 • Plaka üzerinde bulunan “BTB” yazısı ile “BTB İŞARETLEMESİ” karşılığında doldurulan kısaltma boyutu, yaklaşık 20 mm yüksekliğinde olmalıdır. Diğer harf ve simgeler 5 mm yükseklik boyutundan daha aşağıda yazılmamalıdır.

 1. Bozulabilir Gıdaların Yurtiçi Taşınmasında Kullanılan Yalıtımlı Ekipman BTB Ayırt Edici İşaretlemesi

 • Beyaz zemine kırmızı olacak şekilde büyük Latin harfleri ile,
 • İşaretleme kısmı yazı boyutu en az 100 mm yüksekliğinde,
 • Son geçerlilik tarihi kısmı yazı boyutu en az 50 mm yüksekliğinde yazılır.
 • Taşıdığı yük 3.5 tonu aşmayan özel nakliye donanımı için, ayırt edici işaret yazısı en az 50 mm, son geçerlilik tarihi yazısı da 25 mm yüksekliğinde olabilir.
 • İşaretlemeler en az iki adet olmak üzere, Muayene Merkezleri tarafından hazırlanarak ekipmanın her iki yan duvar üst köşelerine gelecek şekilde aşağıdaki örneğe uygun olarak yapıştırılmalıdır.

Örnek:

T-FrC

02 - 2026

 1. ATP ve BTB için Soğutucu/Isıtıcı Cihaz Etiket Bilgileri

Üretici Bilgi Etiketi

Marka

Model

Bilgiye ulaşılamıyorsa (-) ile geçilebilir

Seri No

Ulaşılamıyorsa araç şasi numarasının son 6 hanesi kullanılabilir.

Üretim Tarihi

Bilgiye ulaşılamıyorsa (-) ile geçilebilir veya araç model yılı yazılabilir.

Yukarıda örneği verilen Soğutucu/Isıtıcı Cihaz Etiket ve üretici etiketi;

 • En az; 100 mm genişliğinde, 50 mm yüksekliğinde,
 • Ekipman üzerinde başka bir onay plakası var ise yanına, yok ise kolayca görülebilecek şekilde kalıcı olarak yerleştirilmelidir. Plaka dış hava şartlarına, korozyona ve yangına dayanıklı olmalıdır.
 • Plaka üzerinde bulunan 8 mm yükseklik boyutundan daha aşağıda yazılmamalıdır.

 1. ATP’ ye Göre Onaylanmış Soğutucu/Isıtıcı Cihazların ATP etiketleri

Onay Kuruluşu Logosu - ATP

Marka - Model

Cihaz Seri No

Tip Test Rapor No

Boyutlar;

Firmaların tasarım ve cihazlarının büyüklüğüne göre kendilerinin ayarlayabileceği, aracın yan tarafından bakıldığında rahatlıkla görülebilecek boyutta ve konumda, formatı üstte detay verildiği şekilde olmalıdır.

EK-3

BOZULABİLİR GIDA TAŞIMACILIK BELGESİ

BOZULABİLİR GIDA TAŞIMACILIK BELGESİ                                           

Onay Kuruluşu Logo

“Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak

Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda düzenlenmiştir.

ATP’ YE TARAF OLAN ÜLKELERE YAPILACAK TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILAMAZ.

Belge numarası                                 

1

Düzenleyen Yetkili

2

Muayene Merkezi

3

Plaka

…………………………………….

3.1

Şasi No

……………………………………

4

Yalıtımlı Ekipman Türü

 Sadece Yalıtımlı      Soğutmalı       Mekanik Soğutmalı       Isıtmalı                                                           Mekanik Soğutmalı ve Isıtmalı          Çoklu Sıcaklıklı               Diğer: …………………………………….

5

Taşıyıcı Ekipman Türü

……………………………………………………………………………………………………………….

(Tank, Römork, Yarı Römork, Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Hafif Ticari)

6

Yalıtımlı Ekipman (üstyapı)

…… ……………………………………………………………………………………………..  (marka , model , seri no , üretim yılı)

7

Ekipman Sahibi

………………………………………………………

7.1

İşleticisi

8

Termal Uygulamalar

Cihaz Bilgisi

 Motordan Tahrikli    Bağımsız   Ötektik Plaka   Diğer (…………………………………….,)

………………………………………………………………………………………………….. (marka , model , seri no , üretim yılı)

9

Kapı, Açıklık, Aksesuar ve Yapısal Özellik Bilgisi

9.1

Yalıtımlı Ekipman (üstyapı) Ölçüleri: (mm)

Dış

Uzunluk:…………   Genişlik: …………    Yükseklik: …………  

Yan Duvar Toplam Kalınlık (mm)

İç

Uzunluk:…………   Genişlik: …………    Yükseklik: …………  

Yalıtım Malzemesi Bilgisi (beyan)

Tank

Dış çap

İç Çap

Dış Uzunluk

İç Uzunluk

9.2

  Et Askısı            Çift Kat          Ara Bölme Duvarı

9.3

Kapıların Yeri, Yapısı Ölçüleri

(sol yan/sağ yan) (genişlik X yükseklik)

9.4

Açıklıkların Yeri, Yapısı Ölçüleri

(ön duvar/arka kapı) (genişlik X yükseklik)

9.5

Tank Bölme Sayısı (sıvı gıda)

Menhol Sayısı, Çapı (mm)

9.6

Diğer / Others

(yük sabitleme rayı, sürtünme şeritleri, lamba, tekerlek çukuru gibi aksesuar bilgilerini ve ölçülerini yazınız)

10

Bu belge, yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında   ……………… işaretlemesi ile  ……………………… tarihine kadar geçerlidir.

11. Yetkili Merci

12. Tarih / On                ……………….

EK-4

BOZULABİLİR GIDA TAŞIMACILIĞI MUAYENE/TEST FORMU VE KRİTERLERİ

BTB MUAYENE KONTROL LİSTESİ VE RAPORU

Onay Kuruluşu Logo

 Rapor No/Tarih ………………………….

Kullanılmakta Olan Ekipmanın “BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN TAŞIMACILIĞINDA KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”e Uygun Olarak Yalıtım Kapasitesi Üzerinde Uzmanlar Tarafından Yapılan Saha Kontrolü

Test İstasyonu

………………………

Şasi No  

………………………

Yalıtımlı Ekipman Seri No

………………………

Plaka

………………………

BÖLÜM 1 - Kontrol Anında Yalıtımlı Gövdenin Özellikleri

Gözle Muayene

Durum

Uygun

Uygun Değil

Açıklama

Üst Duvar

…………………………………………

Sağ Yan Duvar

…………………………………………

Sol Yan Duvar

…………………………………………

Arka Kapı

…………………………………………

Zemin

…………………………………………

Kapılar ve Menfezler

…………………………………………

Salmastralar

…………………………………………

Temizlik Gideri

…………………………………………

Işık Sızdırmazlığı

…………………………………………

Et Askısı

Evet

Hayır

Çift Kat

Evet

 ☐

Hayır

Ara Bölme Duvarı

Evet

Hayır

Açıklamalar / Remarks

………………………………………………………………………

BÖLÜM 2 - Soğutucu/Isıtıcı Cihaz Özellikleri / Cooling/Heating Device Specifications

     Mekanik Soğutma Tertibatı / Mechanical Refrigerating Appliances

Üretici

……………………………………………………………………….

Tip, Seri No

……………………………………………………………………….

Üretim Yılı

……………………………………………………………………….

Açıklama

……………………………………………………………………….

BÖLÜM 3-Testler

Bağımsız Üniteler

Bağımsız Olmayan Üniteler

Bağımsız ünitelere sahip (kendine ait güç kaynağına sahip) yalıtımlı ekipmanlar için hükümler:

Bağımsız olmayan ünitelere sahip (araç motoru tarafından güç sağlanan) yalıtımlı ekipmanlar için hükümler:

Dış sıcaklık + 15 ° C'den düşük olmadığı durumda, İç sıcaklığı dış hava sıcaklığına getirilmiş olan boş ekipmanın, iç sıcaklığı aşağıdaki test süreleri tablosunda belirtilen* süreler içerisinde min. sınıf sıcaklığına getirilebilmelidir

Dış hava koşulunun 15 °C’nin altında olmadığı durumda, ekipman iç sıcaklığı ait olduğu sınıf sıcaklığına getirilerek sıcaklık ve üretici verisine göre motor rölanti devri stabilizasyonunun sağlanması sonrasında, en az 1 saat boyunca bu sıcaklıkta tutabileceği test edilmelidir.

Kriter

Notlar

Kriter

Notlar

TEST BAŞLANGIÇ SAATİ

TEST BİTİŞ SAATİ

TOPLAM TEST SÜRESİ (dk)

TEST BAŞLANGIŞ DIŞ SICAKLIK (°C)

TEST BAŞLANGIŞ İÇ SICAKLIK (°C)

TEST SONUCU ULAŞILAN SICAKLIK  (°C)

AÇIKLAMA

SONUÇ

Uygun              ☐ Uygun Değil

 • Maksimum Test Süreleri Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Dış Sıc.

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

C Sınıfı

Süre (dk)

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

B Sınıfı

Süre (dk)

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

A Sınıfı

Süre (dk)

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

 • Dış hava koşuluna bağlı olarak test süreleri sonunda araç hangi iç sıcaklık aralığına ulaşmış ise, ilgili aralık sınıfı işareti ile belgelendirilir.
 • Test süresi boyunca araç içi sıcaklık değeri bir noktaya gelmiş, bu sıcaklık değerinde en az yarım saat süre ile kaldığı gözlenerek iç sıcaklığı daha fazla düşüremediği tespit edilirse, dış hava koşuna bağlı süresi olsa bile, sabit kaldığı iç sıcaklık değerine göre işaretlendirilir.
 • Dış hava koşulu test süresince farklılık gösterdi ise, başlangıç ve bitiş sıcaklıklarının ortalaması alınarak, ilgili dış sıcaklık değerine karşılık gelen süreye göre test gerçekleştirilir.

BÖLÜM 4 – Taşıma Esnasında Kullanılan Sıcaklık Okuyucu ve Kaydedici Cihaz Bilgileri

Sıcaklık Ölçüm ve Kayıt Cihazı Bilgileri

Marka

Model

Seri No

Sıcaklık İzleyici/Kaydedicilerin Doğrulanma Son Geçerlilik Tarihi

BÖLÜM 5  - Test Esnasında Kullanılan Sıcaklık Okuyucu ve Kaydedici Cihaz Bilgileri

Test Metodu

Periyodik Muayene

Testte Kullanılan Ölçüm Cihazları /

Cihaz Cinsi

Marka - Model

Seri No

Kalibrasyon Tarihi

…………………………

……………………

……………………

……………………

…………………………

……………………

……………………

……………………

…………………………

……………………

……………………

……………………

Ekipman Açıklıklarının Kapatılma Tarih ve Saati

………….../…………

BÖLÜM 6 - SONUÇ

 1. İlk/Periyodik/İstisnai Muayene Şartlarını Sağlamaktadır.

Ekipmanın muayenesi; ………………… tarihine kadar geçerlidir. Ekipman aşağıda belirtilen onaylı işaretlemeyi kullanabilir.

Ekipman periyodik ve istisnai muayene şartlarını sağlamamaktadır. Yönetmelik kapsamında taşımacılık işlemlerinde kullanılamaz

Yönetmelik ve yukarıdaki test sonuçlarına göre, yukarıda bilgileri belirtilen Ekipman/lar, …….. İşaretlemesi ile en fazla …….. yıllığına (en fazla 3 yıl) ………….. tarihine kadar Belgelendirilebilir.

Açıklama

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Testin Yapıldığı Yer:

Test Tarihi:

Testi Yapan Yetkili:

EK-5

Sendeo'dan “ilk ay gönderilerin bizden” kampanyası Sendeo'dan “ilk ay gönderilerin bizden” kampanyası

BOZULABİLİR GIDA MADDESİ TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN ÖZEL EKİPMANLARIN TİP TESTİ VE TEKNİK MUAYENELERİ ÜCRET TABLOSU 1,2,3,4

FAALİYETLER

KAPSAM

AÇIKLAMA

ÜCRET

Onay Kuruluşu Tarafından Üretimin Uygunluğu/Muayene Merkezi Altyapı İncelemesi

Üretimin Uygunluğu/Muayene Merkezi Altyapı İncelemesi

İlk/Ara Kontrol, Saha İnceleme ve Raporlama Ücreti

2.030 TL/gün

Yurtdışı üreticilerinin üretim yeri incelemesi

Üretimin Uygunluğu İlk/Ara Kontrol, Saha İnceleme ve Raporlama Ücreti

300 Avro/gün

Tip Testi Ücretleri

Yalıtımlı Ekipman Testleri (Test Başına)

Tip Test Merkezi Altyapı Kullanım Ücreti 5

13.500 TL/Ekipman

Ara Rapor Ücreti 6

1.130 TL

TSE Tip Testi Rapor Ücreti

2.260 TL

TSE Uzmanının Teste Nezareti

1.130 TL/gün

Soğutucu/Isıtıcı Cihaz Testleri

Tip Test Merkezi Altyapı Kullanım Ücreti 5

8.450 TL/gün8

Ara Rapor Ücreti 6

1.130 TL

TSE Tip Testi Rapor Ücreti

2.260 TL

TSE uzmanının teste nezareti

1.130 TL/gün

ATP/BTB Muayene İşlemleri

İlk/Periyodik/İstisnai Muayene İşlemleri

Muayene Merkezi Altyapı Kullanım Ücreti 5

450 TL

Rapor Ücreti 7

165 TL

TSE uzmanının teste nezareti

280 TL/Ekipman

ATP/BTB Uygunluk Belgesi

Belgelendirme İşlemleri

Belge Ücreti

675 TL

Sıcaklık İzleyici Periyodik Doğrulama

Periyodik Doğrulama İşlemleri

Doğrulama, Altyapı Kullanım Ücreti ve Raporlama Ücreti 5

335 TL

TSE Doğrulama Raporu Kayıt Ücreti

109 TL

Belge Yenileme/Kopya

Belge Yenileme/Kopya İşlemleri

Belge Yenileme 9

203 TL

Belge Kopyası Oluşturma

28 TL

 1. Ücretlerde KDV Hariçtir.
 2. Onay Kuruluşu Uzmanlarının İaşe ibate bedelleri yalnızca Tip Testi ve Üretimin Uygunluğu/Muayene Merkezi Altyapı İncelemesi için faturalara eklenir. Diğer ücret kalemlerinde alınmaz.
 3. Fatura kalemine ilişkin açıklamada özel bir koşul belirtilmediyse, ücret başvuru sahibi tarafından Onay Kuruluşu`na yatırılır.
 4. ATP Muayene, Tip Test Merkezlerince müşterilerine kesilecek faturalarda ücret tablosunda bulunan kalemler açıkça belirtilir.
 5. Bu ücret kalemi, randevu/başvuru sahipleri tarafından ilgili Muayene/Tip Test Merkezlerine ödenir. Bu ücret kaleminde belirtilen ücret tutarı üst sınır olup, Muayene/Tip test merkezleri bu ücretlerin altında hizmet verme imkânına sahiptir.
 6. Bu ücret kalemi yalnızca Onay Kuruluşu Uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren ATP Tip Test Merkezlerinde düzenlenen Ara Rapor karşılığında randevu/başvuru sahipleri tarafından Tip Test Merkezlerine ödenir. Ara Rapor için Onay Kuruluşuna ayrıca ödeme yapılmaz.
 7. Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde muayene faaliyeti yürütülen ATP Muayene Merkezlerinde bu ücret kalemi, rapor Onay Kuruluşu tarafından düzenlendiğinden dolayı, Onay Kuruluşuna ödenir. Onay Kuruluşu Uzmanı bulunmadan faaliyet gösteren ATP Muayene Merkezlerinde bu ücret kalemi randevu/başvuru sahipleri tarafından ilgili Muayene/Tip Test Merkezlerine ödenir. Bu durumda Onay Kuruluşu tarafından,  ayrıca rapor düzenlenmeyeceğinden dolayı, ilave rapor ücreti alınmaz.
 8. 1 gün 24 saat olarak hesaplanır. Ancak test bitiş günü, testin bitiş saatine bakılmaksızın bir tam gün olarak hesaba dâhil edilir.
 9. 15.05.2017 tarihinden önce ATP Uygunluk Belgesi bulunan araçlara/ekipmanlara ulusal ATP Uygunluk Belgesi düzenlenmesi işlemi Belge Yenileme kapsamında ücretlendirilir.