Ulaştırma Bakanlığı'nda, KDGM ve TMKT müdürlüğü kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bazı genel müdürlükler ve birimler kapatılırken 3 yeni genel müdürlük kuruldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Tehlikeli Maddeler ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile 5 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Ulaştırma Bakanlığı'nda, KDGM ve TMKT müdürlüğü kapatıldı
banner95

Bunların yerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü, Denizcilik Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile 15 denizcilik uzmanı kadrosu oluşturuldu.

Ulaştırma türleriyle ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet verecek olan Genel Müdürlük, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ile yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinde, uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak, ekonomik, seri, elverişli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararı gözetilecek şekilde çalışmalar yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere kararnameyle kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak.

17 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre;

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 476- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü,

b) Denizcilik Genel Müdürlüğü,

c) Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü, ç) Haberleşme Genel Müdürlüğü,

d) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü,

e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

f) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

g) Personel Genel Müdürlüğü,

ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,

h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

ı) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı,

i) Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı,

j) Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı,

k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

MADDE 477- (1) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Karayolu ve demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek, giderecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin müstakilen veya ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,

b) Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest,

adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak,

c) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararım gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak,

ç) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarım belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

d) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı ve ulaştırması ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine taşımacılık alanlarında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarım belirlemek,

e) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

g) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler, hava ve deniz araçlarının ilgili personeli başta olmak üzere bu işlerde çalışanlara mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

ğ) Karayolu ve demiryolu taşımacılık faaliyetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan yük ve yolcu terminalleri, garlar veya istasyonları ile depolama tesisi ve benzeri yapılara asgari niteliklerini belirlemek ve bunları denetlemek,

h) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü taşıtın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari niteliklerini belirlemek,

ı) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunlara dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar belirlemek,

i) Karayolu araçlarının dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar ile dönemsel teknik muayene yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

j) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın dönemsel teknik muayenesini yapacaklara asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

k) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan her türlü karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunlara dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar belirlemek, dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

l) Her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak,

m) Demiryolu altyapısı ile çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sımr ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek,

n) Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

o) Karayolu ve demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; kullanımı ücrete tabi olan her çeşit karayolu, köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

ö) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecileriyle demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak,

p) Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,

r) Karayolu ve demiryolu ulaştırma hizmetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

s) Ulaştırmanın çevreye olumsuz etkilerinin giderilmesinde koordinasyonu sağlamak, ş) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner71